Звіт

Науково-дослідна робота

кафедри іноземних мов для природничих факультетів

за 2016 р.

 

Викладачі кафедри працюють над виконанням завдань загальнофакультетської науково-дослідної теми «Актуальні проблеми іноземної філології, перекладознавства та методики викладання германських і романських мов». Державний реєстраційний номер – 0116U001434, науковий керівник: Кушнерик Володимир Іванович. В рамках цієї теми опрацьовується комплексна кафедральна наукова тематика – «Лінгвопрагматичні аспекти функціонування лексичних одиниць в германських мовах».

Різнорівневі одиниці мови у різножанровому дискурсі германської мовної картини світу вивчаються у комплексному аналізі їхніх семантичних, граматичних та когнітивних властивостей. На кафедрі іноземних мов для природничих факультетів здійснюється широкий спектр наукових досліджень, пов’язаних як з теоретико-методологічною, статистичною обробкою емпіричного мовного матеріалу, так і з узагальнюючим аналітичним аспектом лінгвопрагматики сучасного дискурсу. Загалом робота охоплює наступні напрямки:

  • лексико-семантичні особливості різнорівневих мовних одиниць у міжмовній комунікації;
  • когнітивні і поняттєві характеристики англійських та німецьких мовних одиниць, соціо-когнітивні характеристики оцінного мовлення, емосемізми та конструкції експресивного синтаксису;
  • лінгвокультурологічні та антропоцентричні особливості британського, американського та австралійського варіантів сучасної англійської мови;
  • гендерна лінгвістика у мовно-культурному ракурсі, зокрема, гендерний аспект неологізмів сучасної англійської мови;
  • дослідження граматичних аспектів функціонування конструкцій епістемічної модальності в дискурсі;
  • термінологічний простір англомовного науково-технічного дискурсу;
  • фоносемантичні явища та функціонування звукозображувальної системи у звуконаслідувальній і звукосимволічній лексиці сучасної німецької мови, зокрема, генетичний і діахронічний аспекти фоносемантики;
  • фразеологічна картина світу англійських та німецьких фразеологічних одиниць;
  • аналітико-теоретичні дослідження науково-методичного спрямування.

Опрацювання обраної теми відобразилося в публікації низки статей, участі у конференціях, укладанні навчальних підручників, посібників, методичних рекомендацій, а також у захисті кандидатських дисертацій викладачами кафедри.

Зокрема, досліджуються найбільш показові тенденції динаміки граматичного, фонетичного та словникового складу сучасної німецької мови на базі художніх та фахових англійських і німецьких текстів. Це нові методи вивчення фоносемантичних явищ та опис функціонування звукозображувальної системи у звуконаслідувальній і звукосимволічній лексиці сучасної німецької мови, також генетичний і діахронічний аспекти фоносемантики знаходять втілення у працях молодих науковців кафедри             (Мельничук Р.М.). Системно вивчаються аспекти структурно-семантичних та комунікативних особливостей німецького діалогу (Гіков Л.В.), закономірності створення мовленнєвого акту-репрезентативу з інтенцією припущення в німецькомовному художньому тексті і модальні конструкції в дискурсному сегменті наративу (Шенько М.М.).

Активно залучаються до практики дослідження мовних одиниць на рівні фрази асистенти Тоненчук Т.В., Ковалюк Ю.В., Вакарюк Р.В. і Сидоряк К.Ю. Вони звертаються у своїх працях до питання про фразеологічну картину світу, знаходять нові семантико-граматичні, структурні, етимологічні і функціонально-стилістичні особливості фразеологічних одиниць, а також фразеологічні трансформації вивчаються у структурі біблеїзмів у складі фразеосемантичного поля.

Лінгво-прагматику сучасного дискурсу неможливо розглядати без когнітивно-функціонального аспекту порівняння особливо під час дослідження окремого типу лексичних одиниць. Так, асистент кафедри Дрібнюк О.Т. вивчає порівняльні характеристики у ракурсі прояву функціонально-семантичного потенціалу колоронімів, а Боцвінок Л.М. описує особливості австралійського варіанту англійської мови у порівнянні з британським.

Нові підходи у дослідженні семантичних особливостей окремої категорії мовних одиниць привертають увагу к.ф.н. Мельничук Н. О., яка вивчає роль експресивності в структурі англійських ад’єктивних емосемізмів. Доцент Баланюк С.С. аналізує у своїх працях етимологію і семантичні особливості прикметників зі значенням «особливий» на основі художнього тексту. Гендерна лінгвістика неологізмів у мовно-культурному аспекті британського та американського варіантів сучасної англійської мови є предметом вивчення доцента Манютіної О.І. та  к.ф.н. Маковійчук Л.В.

Терміни сучасної англійської мови, зокрема способи функціонування в англійській мові медичних епонімів описуються в працях асистента Венкель О.В. та доцента      Венкель Т.В.

З урахуванням результатів сучасних наукових досліджень завідувач кафедри доцент Манютіна О.І. разом з асистентом Бортник С.Б. опублікували низку аналітико-теоретичних праць про впровадження в навчальний процес нових моделей викладання іноземної мови за фахом.

У 2016 році асистент Тоненчук Т.В. успішно захистила дисертацію на тему „Структурно-семантичний, ідеографічний та функційний аспекти соматичних фразеологізмів у сучасній англійській мові”. Науковий керівник – проф. Задорожна Ірина Петрівна.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі спеціалізованих вчених, експертних рад, методичних комісій, рецензують та  опонують дисертації. Так,               доц. Венкель Т.В. є членом спеціалізованої і експертної ради факультету іноземних мов, а також науковим керівником аспірантів та здобувачів. Під її керівництвом дисертантка Тулюлюк К.В. успішно захистила дисертаційне дослідження 15.04.2016. Доцент   Манютіна О.І. – голова ЕКу К-ПНУ ім. І. Огієнка зі спеціальності «Мова і література (англійська)» денної та заочної форм навчання факультету іноземної філології та у Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі зі спеціальності «Туризм» денної та заочної форм навчання.

 

У 2016 році створений профіль кафедри, викладачі забезпечили доступ до науково-технічної інформації власних наукових профілів і гідно представляють результати своєї науково-дослідної роботи на міжнародних наукових порталах Google Scholar, Researcher ID, ORCID, Web of Science.

Доценти кафедри постійно редагують монографії, підручники і посібники, зокрема за останній рік написано рецензії на посібник «Англійська мова для студентів медичних спеціальностей, автор – Запоточна Л., рецензент – доц. Венкель Т.В., на монографію «Синтаксис: система, грані, парадокси» к.ф.н., проф. кафедри слов’янської філології та загального мовознавства К-ПНУ ім. І. Огієнка Петровської С.С. та на навчальний посібник «Літературний тріумвірат “золотої доби” римської культури», (упорядник П.Л. Шулик, м. Кам’янець-Подільський)  –  доц. Манютіна О.І.

 

Міжнародне наукове співробітництво

Успішно розвиваються міжнародні зв’язки нашої кафедри з вищими навчальними закладами України, Німеччини та Австрії. Наразі, за програмою сприяння науково-технічному співробітництву в Австрії на навчанні перебуває асистент Барбазюк Ю.В. К.ф.н., ас. Ковалюк Ю.В. проходив наукове стажування у Вроцлавському університеті (Польща) в рамках 2-сторонньої угоди про співпрацю між університетами 28-30 жовтня 2015 року, взяв участь у ювілейних урочистостях Молдавського державного університету                   (м. Кишинів, Молдова) 30.09 – 01.10.2016 у складі офіційної делегації ЧНУ. Асистент Ковалюк Ю.В. також пройшов стажування у рамках міжнародної співпраці  у Литві (червень 2016 року). За сприяння міжнародного відділу університету була організована зустріч для майбутніх академічних контактів з представником Східно-Баварської технічної вищої школи в містах Амберг і Вайден (Німеччина) Ганною Вайсмайер.

Асистетнт Данко І.В. успішно долучилася до міжнародної співпраці в рамках проекту ДААД «Партнерство в рамках історичної частини міста» (18.09 – 04.10. 2015) між  ВНЗ прикладного напрямку м. Любек (Німеччина) та ЧНУ  ім. Ю. Федьковича (м. Відень (Австрія), м. Дрезден, м. Любек (Німеччина).

 

Доцент Манютіна О.І.  організувала співпрацю  КІМПФ з Британською Радою в Україні в рамках проекту «Англійська мова для університетів: англійська мова за професійним спрямуванням» на факультеті іноземних мов. Зокрема, підготувала та представила для обговорення робочій групі університету проект програми з АМПС для студентів ЧНУ ім. Федьковича у 2016 р. У 2015-2016 та 2016-2017 н.р. організувала стажування викладачів кафедри, реєстрацію студентів, викладачів та аспірантів (217 та 34 особи відповідно) на безкоштовний онлайн-курс вивчення загальної англійської мови  – Learn English Pathways.

Асистент Боцвінок Л.М. координує проект співпраці ЧНУ ім. Ю.Федьковича з Хенанським університетом (м. Хенан, Китай), Хелунцзянським університетом (м. Харбін, Китай) та Сіанським міжнародним університетом (Xian International University). Відповідає за підготовку договорів, ділове листування, організацію поїздки нашої делегації до Китаю.

 

Конференції, семінари

На кафедрі постійно працює методичний семінар під керівництвом доцента Лопатюка В.О. та асистента Бортник С.Б., а також науковий – з питань основних дослідницьких тенденцій у германському мовознавстві: семантики, фоносемантики та когнітивістики під керівництвом доц. Баланюк С.С. Засідання проходять за затвердженим графіком. Доцент Манютіна О.І. є організатором та учасником міжкафедрального методичного семінару та загально університетського семінару для аспірантів (виступ 29.02.2016 English Next. ESP Course Module Design).

Науковці кафедри долучилися до організації і проведення першої Школи молодого вченого ЧНУ – 23-25 травня 2016 (доц. Манютіна О.І., доц. Венкель Т.В., ас. Сидоряк К.Ю., ас. Козубська С.В., ас. Мельничук Р.І., ас. Коваленко О.О. та ін.)

 

Спільна наукова робота зі студентами

Доцент Гіков. Л.В., асистенти Захарчук І.О. і Бойчук О.І. активно залучають до науково-дослідної роботи студентів різних факультетів. Зокрема опубліковано працю «Прикметники як засіб створення емоційності у німецькому художньому дискурсі» у матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції в м. Одеса, 27-28 травня 2016 року у співавторстві Гікова Л.В. зі студенткою Галан А.С., видано тези асистентки Захарчук І. О. у співавторстві зі студенткою Данилюк Т. Negation in the Economic Newspaper Discourse та 3 тези асистентки Бойчук О.І. зі студентами Жив´єцькою Ю.В., Лучка В.М., Коваль Н.Ю.

 

У складі відповідних комісій викладачі кафедри регулярно беруть участь у роботі обласних та районних учнівських олімпіад на кращі знання іноземних мов: ас. Дрібнюк О.Т., ас. Данко І.В. – Кіцманській р-н; доц. Лопатюк О.В., ас. Паров’як І.І. – Глибоцькій р-н; ас. Маковійчук Л.В. – Заставнянській р-н, ас. Унгурян О.С. – Сторожинецькій р-н.

Організована співпраця з Екзаменаційним центром APTIS для проведення іспиту на отримання Міжнародного сертифікату РВ англійською мовою на базі Лінгвістичного центру ЧНУ (відповідальна – доц. Венкель Т.В.)

 

Щороку, згідно відповідного наказу МОНу та прийнятих положень на базі кафедри іноземних мов для природничих факультетів проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади на кращі знання з німецької та англійської мов для студентів природничих факультетів. Цього року заходи відбулися 22.11.16 – англійська мова, 29.11.16 – німецька мова, до участі регулярно запрошуються всі охочі студенти 1-3 курсів. Відповідальні за організацію та проведення – асистенти Козубська С.В., Шенько М.М. Переможець І етапу олімпіади 2015-2016 н.р. брав участь у 2-му етапі Всеукраїнської олімпіади у м. Дніпро.

 

Інтелектуальна власність кафедри за 2016 рік

За звітний період науково-дослідна робота викладачів відображена у 17 статтях (з них публікації у фахових вітчизняних виданнях –13, публікації у закордонних –4).

Навчальні посібники –7

Методичніроботи – 1

Матеріали закордонних конференцій – 4

Матеріали міжнародних конференцій – 13

Матеріали всеукраїнських конференцій – 2

Статті і тези зі студентами – 5

Інтелектуальна власність кафедри за останні 3 роки

 

відображена у 60 статтях (з них публікації у фахових вітчизняних виданнях – 44, публікації у закордонних –16, з них 2 входять до перелiку Scopus).

Навчальні посібники – 15

Методичні роботи – 2

Матеріали закордонних конференцій – 15

Матеріали міжнародних конференцій – 26

Матеріали всеукраїнських конференцій – 7

Статті і тези зі студентами – 5

 

 

Comments are closed