Навчальний процес

Навчальна та методична робота

Методична робота кафедри організована згідно з положеннями, рекомендаціями, методичними порадами щодо планування навчальної та методичної роботи на 2019-2020 н.р., планом методичної роботи кафедри, планом роботи методичної комісії. Склад методичної комісії кафедри: голова – доц. Тетяна Венкель, секретар – асист. Світлана Бортник, члени –      доц. Олена Манютіна, доц. Світлана Баланюк, доц. Леонід Гіков Л, к.ф.н., асист. Тетяна Тоненчук, асист. Світлана Козубська, асист. Мирослава Шенько. Виробничі наради проводяться не рідше 4 разів за семестр з оформленням відповідних протоколів.

Добре зарекомендувала себе розроблена на кафедрі система роботи відповідальних за організацію навчально-методичної роботи на факультетах та в інститутах, яка дозволяє корегувати розподіл груп та моніторитивиконаннязавданькафедри та факультету викладачами іноземних мов на природничих спеціальностях (усього задіяно 16 викладачів).

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів забезпечує викладання німецької та англійської мов. Навчальні дисципліни для студентів першого рівня вищої освіти (бакалаврського): «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Професійна іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Друга ділова іноземна мова», а також новий курс «Практика особистої та професійної комунікації».Навчальні дисципліни для студентів другого рівня вищої освіти (магістерського): «Іноземна мова для професійного спілкування для студентів географічного факультету (спеціальність«Туризм», «Міжнародний туризм»), «Основи наукової комунікації англійською мовою для студентів відділення комп’ютерних наук інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук», «Наукова іноземна мова діяльності/Професійна іноземна мова для студентів інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук»,«Наукові комунікації англійською мовою для студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів» (спеціальність «Хімія»), «Ділова іноземна мова (англійська, німецька) для студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів» (спеціальність «Екологія»), «Професійна іноземна мова (англійська, німецька) для студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів» (спеціальність «Лісове господарство»).Навчальні дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого), першого наукового рівня вищої освіти: «Академічне письмо та риторика іншомовного спілкування». У подальшому планується розширення переліку дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра.

Для безперервності навчального процесу викладачами кафедри, а саме відповідальними за організацію навчально-методичної роботи кафедри на факультетах,  переглянуто, адаптовано і оновлено майже всі 28 Робочих програм для 2 інститутів та 3 факультетів (усього 33 спеціальності).Розроблено робочу програму нової дисципліни «Практика особистої та професійної комунікації» (вибіркова дисципліна для усіх спеціальностей першого рівня освіти (бакалаврського) факультету математики та інформатики,факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, географічного факультету, а також двох інститутів ІФТКН та ІБХБ).Під програму цієї дисципліни був створений Телеграм-канал English&Deutsch4Life&Career, який регулярно поповнюється різноманітною корисною інформацією для зацікавлених студентів.В серпні 2020 року викладачами кафедри були розроблені силабуси усіх дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра іноземних мов для природничих факультетів. Нині працюємо над удосконаленням робочих програмі з професійним спрямуванням та урахуванням потреб факультетів та інститутів.

Список дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра іноземних мов для природничих факультетів, а також силабуси до них, ви знайдете за посиланням:

http://www.natural1.chnu.edu.ua/?page_id=11&lang=uk

 

Навчальну та методичну роботу у 2015–2020 рр. пропонується спрямувати на:

 • виконання Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII;
 • реалізацію завдань національно їсистеми вищої освіти;
 • викладання навчальних дисциплін кафедри на високому науково-теоретичному і методичному рівні з урахуванням рекомендацій та порад відповідних керівних структурних підрозділів університету щодо організації навчально-методичної роботи кафедри;
 • розробку нових та удосконалення традиційних відповідних освітніх програм за спеціальностями;
 • удосконалення навчально–методичних комплексів та методичного забезпечення курсів, викладання яких забезпечує кафедра іноземних мов для природничих факультетів з метою організації високоякісного освітнього процесу;
 • приведення у відповідність навчально-методичного забезпечення до чинного переліку напрямів підготовки й спеціальностей;
 • підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації викладачів кафедри створення із поповненням банку даних передового педагогічного досвіду;
 • регулярне підвищення кваліфікації, професіоналізму науково-педагогічних працівників з удосконаленням системи підбиття підсумків підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за минулий навчальний рік та визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу  кафедри у 2015–2020 рр.
 • виховну і методичну роботу з молодими викладачами щодоефективної організації освітнього процесу, створення умов розвитку конкурентоспроможних, висококваліфікованих, творчих та ініціативних науково-педагогічних працівників;
 • забезпечення якості навчання, виховання, компетентності майбутніх фахівців;
 • впровадження в освітній процес інформаційно-інноваційних технологій.

Із метою реалізації зазначених вище завдань необхідно продовжити систематичний аналіз усіх аспектів навчально-методичної роботи кафедри за попередній навчальний рік з визначенням реальних завдань роботи методичної комісії в майбутньому, що семестру контролювати виконання рішень методичної комісії та їхнє впровадження в роботу кафедри. Враховуючи специфіку навчально-методичної роботи підрозділу, а саме: забезпечення викладання практичних дисциплін гуманітарного блоку освітніх програм, доручити методичній комісії кафедри організувати роботу колективу над методичною проблемою. Нагальною є й потреба обговорити та взяти участь у забезпеченні формування основної і варіативної частини навчальних планів інститутів / факультетів із відповідністю спецкурсів змісту й вимогам підготовки сучасних фахівців; удосконалити освітній процес на основі сучасних технологій.

Продовжити роботу над організацією і проведенням щорічного І етапу Всеукраїнської олімпіади на кращі знання з іноземних мов з підготовкою студентів-переможців до участі в подальших етапах змагань. Продовжити активну роботу доцентів та асистентів кафедри зі студентами, які мають підвищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності.

Наразі існує попередня домовленість про введення додаткових розроблених у співавторстві з деякими факультетами спецкурсів за формулою лекція (тези іноземною мовою) + семінар (іноземною мовою). А також налагоджена співпраця з обдарованими, зацікавленими й активними студентами в рамках роботи реферативних груп при Лінгвістичному Центрі університету. Доценти та асистенти кафедри мають багаторічний досвід викладання на курсах для студентів, аспірантів і викладачів з різним РВМ, зараз працюють над удосконаленням методичного забезпечення викладання дисциплін на курсах та в реферативних групах. У подальшому передбачено поглиблення всебічної традиційної співпраці з ЛЦ при ЧНУ ім. Ю. Федьковича (зав. ЛЦ – доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Тетяна Венкель) із поповненням кадрової, методичної і спільної матеріально-технічної бази Лінгвістичного центру і кафедри.

Нині методична робота кафедри спрямована на вдосконалення методики викладання.

Активну роботу в рамках освітніх програм і проектів проводить Британська Рада в Україні, зокрема підтримує впровадження державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. З метою обміну досвідом та обговорення ролі англійської мови у вищій освіті делегація від України взяла участь у Міжнародній конференції програми «Higher Education for Employ ability». До участі у конференції були запрошені представники міністерств освіти, національних та міжнародних освітніх агенцій, експерти і освітяни з Великої Британії та семи країн-учасниць програми (Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану, Туреччини, Узбекистану та України). У складі української делегації 16-17 жовтня у м. Ташкент (Узбекистан) велику честь взяти участь у роботі конференції «Роль англійської мови у вищій освіті і її вплив на можливості працевлаштування випускників» мала завідувачка кафедри іноземних мов для природничих факультетів доцент Олена Манютіна. Бездоганно організована насичена програма включала презентації, панельні дискусії, зустрічі, брифінги, інтерв’ю, відвідування провідних вищих навчальних закладів України, безцінне спілкування з фахівцями галузі.

 

14 листопада 2019 р. відбулося відкриття регіонального освітнього хабу, центру активності, місця проведення зустрічей  для всіх зацікавлених в удосконаленні вивчення, викладання та використання англійської мови, на яке завітали студенти, магістранти, аспіранти, викладачі, провідні освітяни міста, з вітальним словом виступили представники Cambridge Assessment Club з м. Києва, керівники факультету та університету. Програма заходу складалася з презентації  «Startingupa successful regional learning hub fo reducationalinstitutions» Олени Манютіної,  докладним описом ідеї, визначенням особливостей роботи хабу  в ЧНУ, аналізом можливих стратегій розвитку, планом на найближче майбутнє. Учасники активно скористалися можливістю поставити  свої питання доповідачу, надіслати відповіді, в он-лайн режимі проголосувати, долучитися до обговорення перспектив і небезпек ініціативи, взяти участь в дискусії за технологією фішбоул (акваріум). Численні пропозиції і рекомендації шановних учасників стали чудовим підсумком дискусії і фідбеком для презентації.

З ініціативи колективу кафедри іноземних мов для природничих факультетів, за підтримки ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Романа Петришина, першого проректора Василя Балуха, деканки факультету іноземних мов Ірини Осовської, навчально-методичної ради університету (засідання від 5.12.2019) розпочав роботу науково-методичний семінар-практикум «Алгоритм підготовки до викладання фахових дисциплін англійською мовою». Перший англійськомовний воркшоп «Мовна політика і практика: поняття «Викладання фахових дисциплін англійською мовою. Проблеми впровадження»  відбувся 29 січня 2020 року. Програма заходу складалася з роботи двох паралельних секцій під керівництвом працівників кафедри іноземних мов для природничих факультетів, а саме, завідувачки кафедри Олени Манютіної, асистентки Світлани Козубської, асистентки, кандидатки філологічних наук Тетяни Тоненчук, асистентки, кандидатки педагогічних наук Олени Мудрої. 38 учасників отримали можливість протягом 8 академічних годин  удосконалювати іншомовну комунікативну компетенцію, педагогічну майстерність та обговорити актуальні питання для викладачів ЕМІ.

 

21 лютого 2020 року відбувся ІІ науково-методичний семінар-практикум із серії «Загальна теорія і методика викладання фахових дисциплін англійською мовою» під керівництвом завідувачки кафедри іноземних мов для природничих факультетів Олени Манютіної. Цього разу 4 годинна програма заходу складалася із різноманітних видів інтерактивних завдань, спрямованих на визначення та обговорення актуальної проблематики забезпечення якості підготовки, організації та методів навчання студентів англійською мовою, розвитку ключових компетентностей майбутніх фахівців, вимог до викладачів ЕМІ та ESP. Більше 30 учасників активно залучилися до продуктивної дискусії щодо основних критеріїв ефективної лекції та інших сучасних ефективних методів навчання.

27 квітня 2020 р. понад 30 викладачів фахових дисциплін англійською мовою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича продовжили удосконалювати загальну педагогічну та іншомовну комунікативну компетентність у рамках науково-методичного семінару-практикуму «Алгоритм підготовки до викладання фахових дисциплін англійською мовою».  Ініціатива колективу кафедри іноземних мов для природничих факультетів, підтримана ректором університету Романом Петришиним, першим проректором Василем Балухом, деканкою факультету іноземних мов Іриною Осовською, навчально-методичною та Вченою радою університету втілюється у життя й у дистанційному форматі. Розроблена відповідна програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої та вищої освіти з викладання дисциплін англійською мовою у формі серії науково-методичних семінарів-практикумів без відриву від виробництва. Після представлення та обговорення ідеї у грудні 2019 р. програма була опублікована на сайті університету 4 лютого 2020 р., у встановленому порядку затверджена на навчально-методичній раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 27 лютого 2020 року та Вченій раді університету 27 квітня 2020 р.

Заключний  захід серії науково-методичних семінарів-практикумів “Алгоритм підготовки до викладання фахових дисциплін англійською мовою” у рамках ініциативи “Загальна теорія та методика викладання фахових дисциплін англійською мовою” відбувся 25 червня 2020 року. Вітання виголосили Перший проректор ЧНУ ім. Ю. Федьковича Василь Балух та деканка факультету іноземних мов Ірина Осовська.

Методичні семінари, які регулярно проводяться на кафедрі, дають можливість продовжувати обмін набутим досвідом та корисною інформацією між викладачами кафедри. В жовтні 2019 року асист. Світлана Бортник провела методичний семінар на тему  «Імплементація ЕМІ в навчальному процесі в Україні», в листопаді 2019 доц. Леонід Гіковзапропонував до уваги викладачів кафедри доповідь «Предметно – мовне інтегроване навчання іноземною мовою (CLiL)», в січні 2020 року з доповіддю «Лінгвокраїнознавчий аспект у вивченні іноземної мови» виступив доц. Олександр Лопатюк, «Засоби дидактизації навчального матеріалу для інтеграції в навчальний процес» – тема методичного семінару, який відбувся в березні 2020, доповідач асист. Мирослава Шенько. Головою методичного семінару кафедри є доц. Леонід Гіков.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed