Навч.-мет. робота

Навчальна та методична робота

Методична робота кафедри організована згідно з положеннями, рекомендаціями, методичними порадами щодо планування навчальної та методичної роботи на 2017-2018 н.р., планом методичної роботи кафедри, планом роботи методичної комісії. Склад методичної комісії кафедри: голова – Венкель Т.В., секретар – Бортник С.Б., члени – доц. Манютіна О.І., доц. Баланюк С.С., доц. Лопатюк О.В., доц. Гіков Л.В., асист. Черепня Ю.В., асист. Шенько М.М. Виробничі наради проводяться не рідше 4 разів за семестр з оформленням відповідних протоколів.

Добре зарекомендувала себе розроблена на кафедрі система роботи відповідальних за організацію навчально-методичної роботи на факультетах та в інститутах, яка дозволяє корегувати розподіл груп та моніторити виконання завдань кафедри та факультету викладачами іноземних мов на природничих спеціальностях (усього задіяно 17 викладачів).

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів забезпечує викладання німецької та англійської мов. Навчальні дисципліни для ОК «Бакалавр»: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Професійна іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Друга ділова іноземна мова». Навчальні дисципліни для ОК «Спеціаліст»: «Іноземна мова для професійного спілкування для студентів географічного факультету (спец. «Міжнародний туризм» «Туризм» «Туризмознавство»), «Наукова іноземна мова для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Геодезія»)», «Ділова іноземна мова діяльності  для студентів інституту біології, хімії та біоресурсів (спеціальність «Землеустрій та кадастр»)». Навчальні дисципліни для ОК «Магістр»: «Іноземна мова професійного спілкування для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризмознавство»)», «Ділова англійська мова для студентів ІТН», новий курс «Основи наукової комунікації іноземною мовою для студентів інституту біології, хімії та біоресурсів (спеціальність «Колоїдна хімія та нанохімія»)», «Ділова іноземна мова діяльності  для студентів інституту біології, хімії та біоресурсів» (спеціальність «Землеустрій та кадастр»). У подальшому планується розширення переліку дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра.

Для безперервності навчального процесу викладачами кафедри, а саме відповідальними за організацію навчально-методичної роботи кафедри на факультетах,  переглянуто, адаптовано і перероблено майже всі 23 НМК для 2 інститутів та 4 факультетів (усього 33 спеціальності), цього семестру (2015–2016 н.р.) переоформлено за новими вимогами. Нині працюємо над удосконаленням робочих програм із професійним спрямуванням та урахуванням потреб факультетів та інститутів.

            Навчальну та методичну роботу у 2015–2020 рр. пропонується спрямувати на:

 • виконання Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII;
 • реалізацію завдань національної системи вищої освіти;
 • викладання навчальних дисциплін кафедри на високому науково-теоретичному і методичному рівні з урахуванням рекомендацій та порад відповідних керівних структурних підрозділів університету щодо організації навчально-методичної роботи кафедри;
 • розробку нових та удосконалення традиційних відповідних освітніх програм за спеціальностями;
 • удосконалення навчально–методичних комплексів та методичного забезпечення курсів, викладання яких забезпечує кафедра іноземних мов для природничих факультетів з метою організації високоякісного освітнього процесу;
 • приведення у відповідність навчально-методичного забезпечення до чинного переліку напрямів підготовки й спеціальностей;
 • підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації викладачів кафедри створення із поповненням банку даних передового педагогічного досвіду;
 • регулярне підвищення кваліфікації, професіоналізму науково-педагогічних працівників з удосконаленням системи підбиття підсумків підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за минулий навчальний рік та визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації професорсько викладацького складу  кафедри у 2015–2020 рр.
 • виховну і методичну роботу з молодими викладачами щодо ефективної організації освітнього процесу, створення умов розвитку конкурентоспроможних, висококваліфікованих, творчих та ініціативних науково-педагогічних працівників;
 • забезпечення якості навчання, виховання, компетентності майбутніх фахівців;
 • впровадження в освітній процес інформаційно-інноваційних технологій.

         Із метою реалізації зазначених вище завдань необхідно продовжити систематичний аналіз усіх аспектів навчально-методичної роботи кафедри за попередній навчальний рік з визначенням реальних завдань роботи методичної комісії в майбутньому, що семестру контролювати виконання рішень методичної комісії та їхнє впровадження в роботу кафедри. Враховуючи специфіку навчально-методичної роботи підрозділу, а саме: забезпечення викладання практичних дисциплін гуманітарного блоку освітніх програм, доручити методичній комісії кафедри організувати роботу колективу над методичною проблемою. Нагальною є й потреба обговорити та взяти участь у забезпеченні формування основної і варіативної частини навчальних планів інститутів / факультетів із відповідністю спецкурсів змісту й вимогам підготовки сучасних фахівців; удосконалити освітній процес на основі сучасних технологій.

Продовжити роботу над організацією і проведенням щорічного І етапу Всеукраїнської олімпіади на кращі знання з іноземних мов з підготовкою студентів-переможців до участі в подальших етапах змагань. Продовжити активну роботу доцентів та асистентів кафедри зі студентами, які мають підвищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності.

Наразі існує попередня домовленість про введення додаткових розроблених у співавторстві з деякими факультетами спецкурсів за формулою лекція (тези іноземною мовою) + семінар (іноземною мовою). А також налагоджена співпраця з обдарованими, зацікавленими й активними студентами в рамках роботи реферативних груп при Лінгвістичному Центрі університету. Доценти та асистенти кафедри мають багаторічний досвід викладання на курсах для студентів, аспірантів і викладачів з різним РВМ, зараз працюють над удосконаленням методичного забезпечення викладання дисциплін на курсах та в реферативних групах. У подальшому передбачено поглиблення всебічної традиційної співпраці з ЛЦ при ЧНУ ім. Ю. Федьковича (зав. ЛЦ – доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Венкель Т.В.) із поповненням кадрової, методичної і спільної матеріально-технічної бази Лінгвістичного центру і кафедри.

Протягом останніх 2 років викладачами кафедри іноземних мов для природничих факультетів розроблено нові НМК, НМЗ постійно оновлюється. Весь комплекс має чітке професійне спрямування, базується на всіх можливих засобах навчання для аудиторної, індивідуальної й самостійної роботи. Під час його створення викладачі кафедри керувалися відповідними нормативними документами, співпрацювали з випусковими кафедрами.

Нині методична робота кафедри спрямована на вдосконалення методики викладання.

У рамках реалізації плану дій багатоетапного проекту Британської Ради в Україні «Англійська для університетів» на кафедрі іноземних мов для природничих факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича започатковано додатковий методичний семінар для працівників кафедри «Сучасні методи викладання англійської мови за професійним спрямуванням». ЧНУ ім. Ю. Федьковича приєднався до проекту ще на початку 2015 р. Серед учасників цього проекту – провідні вищі навчальні заклади України: Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет «Львівська політехніка», Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка.

Викладачі кафедри взяли участь у тестуванні за загальноєвропейською системою APTIS, долучилися до організації роботи представників Британської Ради під час чергового етапу проекту в травні 2015 року в Чернівцях, приєдналися до обговорення нагальних проблем викладання англійської мови в університеті під час зустрічей з представниками Британської Ради Жанною Севастьяновою (менеджер проектів з англійської мови) та Родом Болайто (Інститут мовної освіти м. Норвідж).

У липні 2015 р. (м. Київ) в.о. зав. каф. іноземних мов для природничих факультетів доц. Манютіна О.І. разом із зав. каф. англійської мови д.ф.н.   доц. Єсипенко Н.Г. представляли наш університет на презентації звіту-дослідження провідних фахівців у галузі методики викладання англійської мови Р. Болайто та Р. Уеста, взяли участь у дискусії з представниками МОНУ і університетів-учасників проекту з подальшою розробкою і презентацією спільної позиції та плану дій щодо підвищення якості викладання англійської мови та навчальних дисциплін англійською мовою в Україні та Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича зокрема.

З метою вивчення і використання європейського досвіду, підвищення рівня міжнародної комунікації  і взаємодії  в освітній сфері сім викладачів кафедри відвідали семінари літньої школи Британської Ради у Пущі Водиці, Київ (28.06.15 – 11.07.15, 4.07.15-11.07.15) та м. Слов’янка Чернігівської області (24.08.15 – 30.08.15) і отримали відповідні сертифікати.

За результатами стажування, з метою поширення набутих знань і досвіду викладачами проведено методичний семінар для всього колективу кафедри. З доповідями виступили: доц. Манютіна О.І. “Introduction to ESP/EAP”, асист. Ковалюк Ю.В. “Principles of ESP Methodology”, асист. Мрачковська Т.A. “ESP Methodology Essentials” та ін. Викладачі активно долучилися до виконання завдань, запропонованих доповідачами, жваво обговорювали важливі питання вдосконалення методики викладання іноземних мов.

У підсумку дискусії запропоновано до розгляду заходи для започаткування нового й активізації  існуючого міжкафедрального і міжнародного наукового співробітництва, яке відповідало б конкретним потребам та інтересам.

Обмін інформацією та знаннями, отриманими викладачами кафедри на тренінгах у рамках проекту, було продовжено відповідно до плану семінарських занять та методичної роботи кафедри. 7.10.15 р. проведений семінар для молодих викладачів (відповідальні за організацію – доц. Манютіна О.І., асист. Бортник С.Б.), 29 жовтня проведено міжкафедральний семінар за участю викладачів кафедри англійської мови (асист. Бешлей О.В., Москаль Т.Д., Вуєк О.Є., Попович Т.В., асист. кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Томусяк А.) і викладачів КІМПФ, у перспективі – участь асистентів кафедри в осінній (25-30 листопада) й зимовій (1.12.-7.12) школах Британської Ради.

Список дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

Навчальні дисципліни для ОР «Бакалавр»

 1. Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів інженерно-технічного відділення ІФТКН.
 2. Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів фізичного відділення ІФТКН.
 3. Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів ф-ту прикладної математики та інформатики.
 4. Професійна англійська мова для студентів ф-ту прикладної математики та інформатики.
 5. Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів відділення комп’ютерних наук ІФТКН.
 6. Професійна англійська мова для студентів відділення комп’ютерних наук ІФТКН.
 7. Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів відділення біології інституту біології, хімії та біоресурсів .
 8. Професійна англійська мова для студентів відділення біології інституту біології, хімії та біоресурсів.
 9. Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів відділення хімії інституту біології, хімії та біоресурсів.
 10. Професійна англійська мова для студентів відділення хімії інституту біології, хімії та біоресурсів.
 11. Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів географічного ф-ту.
 12. Професійна англійська мова для студентів географічного ф-ту.
 13. Ділова англійська мова для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Туризмознавство» (за видами)).
 14. Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Туризмознавство» (за видами)).
 15. Професійна англійська мова для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Туризмознавство» (за видами)).
 16. Друга ділова англійська мова для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Туризмознавство» (за видами)).
 17. Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів ф-ту архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва.
 18. Англійська мова для студентів ф-ту архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва.
 19. Професійна англійська мова для студентів ф-ту архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва.

 

 1. Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів інженерно-технічного відділення ІФТКН.
 2. Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів фізичного відділення ІФТКН.
 3. Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів ф-ту прикладної математики та інформатики.
 4. Професійна німецька мова для студентів ф-ту прикладної математики та інформатики.
 5. Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів відділення комп’ютерних наук ІФТКН.
 6. Професійна німецька мова для студентів відділення комп’ютерних наук ІФТКН.
 7. Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів відділення біології інституту біології, хімії та біоресурсів .
 8. Професійна німецька мова для студентів відділення біології інституту біології, хімії та біоресурсів.
 9. Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів відділення хімії інституту біології, хімії та біоресурсів.
 10. Професійна німецька мова для студентів відділення хімії інституту біології, хімії та біоресурсів.
 11. Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів географічного ф-ту.
 12. Професійна німецька мова для студентів географічного ф-ту.
 13. Ділова німецька мова для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Туризмознавство» (за видами)).
 14. Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Туризмознавство» (за видами)).
 15. Професійна німецька мова для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Туризмознавство» (за видами)).
 16. Друга ділова німецька мова для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Туризмознавство» (за видами)).
 17. Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів ф-ту архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва.
 18. Німецька мова для студентів ф-ту архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва.
 19. Професійна німецька мова для студентів ф-ту архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва.

Навчальні дисципліни для ОР «Спеціаліст»

 1. Англійська мова для професійного спілкування для студентів географічного факультет (спеціальність «Туризмознавство» (за видами)).
 2. Наукова англійська мова діяльності для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Геодезія»)
 3. Наукова англійська мова діяльності для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Землевпорядкування та кадастр»).
 4. Ділова іноземна мова діяльності для студентів інституту біології, хімії та біоресурсів (спеціальність «Землеустрій та кадастр»).
 5. Ділова англійська мова (спеціальність «Лісове господарство»).
 6.  Німецька мова для професійного спілкування для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризмознавство» (за видами)).
 7. Наукова німецька мова діяльності для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Геодезія»).
 8. Ділова німецька мова діяльності для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризм», «Туризмознавство» (за видами)).
 9. Ділова англійська мова для студентів відділення комп’ютерних наук ІФТКН.

Навчальні дисципліни для ОР «Магістр»

 1. Англійська мова для професійного спілкування для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризмознавство» (за видами)).
 2. Наукова англійська мова діяльності для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Землевпорядкування і кадастр»).
 3. Наукова англійська мова діяльності для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Геодезія»).
 4. Ділова англійська мова для студентів відділення комп’ютерних наук ІФТКН .
 5. Основи наукової комунікації іноземною мовою для студентів інституту біології, хімії та біоресурсів (спеціальність «Колоїдна хімія та нанохімія»).
 6. . Німецька мова для професійного спілкування для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризмознавство» (за видами)).
 7. Наукова німецька мова діяльності для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Геодезія»).
 8. Іноземна мова для професійного спілкування для студентів географічного ф-ту (спеціальності: «Туризм», «Міжнародний туризм», «Туризмознавство» (за видами)).
 9. Наукова німецька мова діяльності для студентів географічного ф-ту (спеціальність «Туризм», «Туризмознавство» (за видами)).
 10. Ділова іноземна мова діяльності для студентів інституту біології, хімії та біоресурсів (спеціальність «Землеустрій та кадастр»).
 11. Ділова англійська мова для студентів ІБХБ (спеціальність «Лісове господарство»).
 12. Професійна англійська мова для студентів ІБХБ (спеціальність «Лісове господарство»).
 13. Основи наукової комунікації іноземною мовою для студентів відділення комп’ютерних наук ІФТКН.

 

 

Comments are closed