Навчальний процес

Навчальна та методична робота

Методична робота кафедри організована згідно з положеннями, рекомендаціями, методичними порадами щодо планування навчальної та методичної роботи на 2022-2023 н.р., планом методичної роботи кафедри, планом роботи методичної комісії. Склад методичної комісії кафедри: голова – доц. Тетяна Венкель, секретар – асист. Світлана Бортник, члени –      доц. Олена Манютіна, доц. Леонід Гіков, к.ф.н., асист. Наталя Цинтар, к.ф.н.,  асист. Тетяна Тоненчук, асист. Мирослава Шенько. Виробничі наради проводяться не рідше 4 разів за семестр з оформленням відповідних протоколів.

Добре зарекомендувала себе розроблена на кафедрі система роботи відповідальних за організацію навчально-методичної роботи на факультетах та в інститутах, яка дозволяє корегувати розподіл груп та моніторити виконання завдань кафедри та факультету викладачами іноземних мов на природничих спеціальностях (усього задіяно 13 викладачів).

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів забезпечує викладання німецької та англійської мов. Навчальні дисципліни для студентів першого рівня вищої освіти (бакалаврського): «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Професійна іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Друга ділова іноземна мова», а також нові курси «Практика особистої та професійної комунікації іноземною мовою», «Англійська мова  професійно-ділового спрямування», «Англійська мова  професійного спрямування», «Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів спеціальності «Кібербезпека», «Професійна англійська мова для студентів спеціальності «Кібербезпека».Навчальні дисципліни для студентів другого рівня вищої освіти (магістерського): «Іноземна мова для професійного спілкування для студентів географічного факультету (спеціальність «Туризм», «Міжнародний туризм»), «Основи наукової комунікації англійською мовою для студентів відділення комп’ютерних наук інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук», «Наукова іноземна мова діяльності/Професійна іноземна мова для студентів інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук», «Наукові комунікації англійською мовою для студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів» (спеціальність «Хімія»), «Ділова іноземна мова (англійська, німецька) для студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів» (спеціальність «Екологія»), «Професійна іноземна мова (англійська, німецька) для студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів» (спеціальність «Лісове господарство»), Професійна іноземна мова (англійська, німецька) для студентів факультету математики та інформатики. (спеціальність «Середня освіта (математика)» та «Іноземна мова для управлінців» для студентів географічного факультету. Навчальні дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого), першого наукового рівня вищої освіти: «Академічне письмо та риторика іншомовного спілкування» та «Ділова комунікація іноземною мовою».

Для безперервності навчального процесу викладачами кафедри, а саме відповідальними за організацію навчально-методичної роботи кафедри на факультетах,  переглянуто, адаптовано і оновлено майже всі 55 Робочих програм для 2 інститутів та 3 факультетів (усього 38 спеціальностей).Створено Телеграм-канал English&Deutsch4Life&Career, який регулярно поповнюється різноманітною корисною інформацією для зацікавлених студентів. В серпні 2020 року викладачами кафедри були розроблені силабуси усіх дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра іноземних мов для природничих факультетів. Нині працюємо над удосконаленням робочих програм з професійним спрямуванням та урахуванням потреб факультетів та інститутів.

Список дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра іноземних мов для природничих факультетів, а також силабуси до них, ви знайдете за посиланням:

http://www.natural1.chnu.edu.ua/?page_id=11&lang=uk

Навчальну та методичну роботу у 2023–2024 рр. пропонується спрямувати на:

  • реалізацію завдань національноїсистеми вищої освіти;
  • викладання навчальних дисциплін кафедри на високому науково-теоретичному і методичному рівні з урахуванням рекомендацій та порад відповідних керівних структурних підрозділів університету щодо організації навчально-методичної роботи кафедри;
  • розробку нових та удосконалення традиційних відповідних освітніх програм за спеціальностями;
  • удосконалення навчально–методичних комплексів та методичного забезпечення курсів, викладання яких забезпечує кафедра іноземних мов для природничих факультетів з метою організації високоякісного освітнього процесу;
  • приведення у відповідність навчально-методичного забезпечення до чинного переліку напрямів підготовки й спеціальностей;
  • підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації викладачів кафедри створення із поповненням банку даних передового педагогічного досвіду;
  • регулярне підвищення кваліфікації, професіоналізму науково-педагогічних працівників з удосконаленням системи підбиття підсумків підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за минулий навчальний рік та визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу  кафедри у 2023–2024рр.
  • виховну і методичну роботу з молодими викладачами щодоефективної організації освітнього процесу, створення умов розвитку конкурентоспроможних, висококваліфікованих, творчих та ініціативних науково-педагогічних працівників;
  • забезпечення якості навчання, виховання, компетентності майбутніх фахівців;
  • впровадження в освітній процес інформаційно-інноваційних технологій.

Із метою реалізації зазначених вище завдань необхідно продовжити систематичний аналіз усіх аспектів навчально-методичної роботи кафедри за попередній навчальний рік з визначенням реальних завдань роботи методичної комісії в майбутньому, що семестру контролювати виконання рішень методичної комісії та їхнє впровадження в роботу кафедри. Враховуючи специфіку навчально-методичної роботи підрозділу, а саме: забезпечення викладання практичних дисциплін гуманітарного блоку освітніх програм, доручити методичній комісії кафедри організувати роботу колективу над методичною проблемою. Нагальною є й потреба обговорити та взяти участь у забезпеченні формування основної і варіативної частини навчальних планів інститутів / факультетів із відповідністю спецкурсів змісту й вимогам підготовки сучасних фахівців; удосконалити освітній процес на основі сучасних технологій.

Продовжити роботу над організацією і проведенням щорічного І етапу Всеукраїнської олімпіади на кращі знання з іноземних мов з підготовкою студентів-переможців до участі в подальших етапах змагань. Продовжити активну роботу доцентів та асистентів кафедри зі студентами, які мають підвищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності.

Наразі існує попередня домовленість про введення додаткових розроблених у співавторстві з деякими факультетами спецкурсів за формулою лекція (тези іноземною мовою) + семінар (іноземною мовою). А також налагоджена співпраця з обдарованими, зацікавленими й активними студентами в рамках роботи реферативних груп при Лінгвістичному Центрі університету. Доценти та асистенти кафедри мають багаторічний досвід викладання на курсах для студентів, аспірантів і викладачів з різним РВМ, зараз працюють над удосконаленням методичного забезпечення викладання дисциплін на курсах та в реферативних групах. У подальшому передбачено поглиблення всебічної традиційної співпраці з ЛЦ при ЧНУ ім. Ю. Федьковича (зав. ЛЦ – доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Тетяна Венкель) із поповненням кадрової, методичної і спільної матеріально-технічної бази Лінгвістичного центру і кафедри.

На сьогоднішній день активно активізована робота кафедри іноземних мов для природничих факультетів на просторах України та на міжнародній науковій ниві:

17.07-27.07.23 асистент КІМдПФ Наталя Цинтар разом з колегами по факульттету доцентом О. Бешлей, асистентами Б. Буртник, М. Ковалюк, А. Гоян, А. Білокопитною, К. Унгурян пройшла міжнародне стажування в Людвігсбурзькому Педагогічному Універитеті в Німечинні в рамках проєкту DAAD program “UkraineDigital: Ensuringacademicsuccessintimesofcrisis”. Мали чудову нагоду побувати на лекціях та семінарах колег з Людвігсбурзького Педагогічного Університету, зокрема проф. Р. Пауверса, проф. А. Бомера. Проф. Н. Бах провела тренінг на тему “Як зацікавити студентів”. Інноваційним та цікавим був майстерклас по створенню освітніх відео для студентів з Я. Протц. Дружня атмосфера, готовність поділитися дидактичним матеріалом, щира зацікавленість у подальшій співпраці наших німецьких колег надихає на нові ідеї та підходи в педагогічній та науковій діяльності.

Наталя Цинтар стала учасницею на 25-му національному з’їзді TESOL-Україна, присвяченому темі «TESOL УКРАЇНА У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС: БУДУВАННЯ СПІЛЬНОТИ, СТВОРЕННЯ ЗМІН». Захід проведений за підтримки Регіонального відділу англійської мови Посольства США в Україні з 26 по 28 травня 2023 року в готелі Коледжу індустрії гостинності у Львові.

Національний з’їзд TESOL-Україна є платформою для спілкування та обміну досвідом професіоналів з англійської як іноземної мови (EFL) з усієї України, метою заходів цієї організації є визначення стратегії розвитку викладання англійської мови в умовах змін, зокрема, війни в Україні та обговорення глобальних тенденцій у викладанні англійської мови (ELT). TESOL-Україна, яка входить до TESOL, Inc. – національна громадська асоціація, діяльність якої спрямована на підвищення якості викладання англійської мови в Україні через професійний розвиток та дослідження.

У конвенції взяли участь понад 250 професіоналів з усієї України, які представили презентації високого рівня. Дух єднання та гармонії пронизував подію, підкреслюючи солідарність і спільні цілі спільноти TESOL. Тепло зустрічей з колегами, яких давно не бачили, щирі  посмішки та обійми крізь сльози радості у складний час є надзвичайно цінними та дорогими. Щиро вдячні організаційному комітету за ретельне планування та бездоганне виконання, завдяки чому сесії та дискусії проходили надзвичайно гармонійно. Різноманітні теми, представлені відомими спікерами, однозначно сприяли збагаченню науково-педагогічного досвіду всіх учасників.

У грудні 2022 в Німеччині, завдяки видавництву VerlagDr. Kovac, Hamburg,  вийшов з друку Багатомовний словник академічної лексики на 295 сторінок, до укладання якого долучилась співробітник кафедри іноземних мов для природничих факультетів, а саме, асистент Бортник С.Б. Світлана Борисівна протягом 2021- 2022 років виконувала переклад та рецензувала матеріали для словника, отримала неоціненний досвід роботи у складі великого міжнародного авторського колективу. Словник розрахований як на викладачів та науковців, так і студентів, що беруть участь у програмах мобільності та міжнародних наукових проєктах. Також в першій частині словника є рекомендації щодо роботи над науковою статтею, що актуально для всіх, хто публікує свої наукові здобутки в міжнародних виданнях.

З 2022 року представники кафедри іноземних мов для природничих факультетів беруть участь у міжнародних освітніх заходах альянсу європейських університетів UNITA.Так, 6-8 липня 2022р. асистент КІМПФ Цинтар Н.В. та доцент КІМГФ  Колісниченко Т.В.вперше представили Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича на засіданні  альянсу UNITA в м. Турин, Італія, взявши участь у практичному семінарі на тему “Мультилінгвізм в дії”. Викладачі були учасниками дискусії щодо переваг та недоліків мікрокредитів та стратегій їх накопичення студентами в межах програми мобільності між університетами-партнерами альянсу, ознайомилися з інтернаціональними проєктами щодо впровадження програм розширення співпраці ЧНУ з альянсом UNITA.

 

16-17 березня 2023р. доцент кафедри Тоненчук Т.В. представляла наш університет (разом із деканом ФІМ проф. Осовською І.М. та доц., к.е.н. Вінничук О.Ю.) на зустрічі альянсу «Інтернаціоналізація навчальних програм через UNITA», що також проходив в м.Турин.Понад 150 викладачів із 12 університетів-партнерів та асоційованих університетів Альянсу UNITA зустрілися в Туринському університеті для обговорення основних моделей інтернаціоналізації та напрямків навчання, які вже прийняті університетами Альянсу.Зібравшись у 36 робочих груп з конкретних наукових напрямів, викладачі обговорили можливу співпрацю, щоб надати студентам більше можливостей навчання закордоном, а також щоб знайти нові методи навчання – віртуальна мобільність, змішані інтенсивні програми, міжнародні літні школи із залученням студентів і професорів із різних університетів.

 

“Рік брутальної російської агресії. Рік героїчного українського опору. Рік європейської солідарності. Попереду нас чекає майбутнє єдності”, – сказала президентка Єврокомісії . Аситент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Ph. D. Цинтар Н. В. цілком розділяє думку Урсули фон дер Ляєн та 24.02.23 провела зі студентами 1 курсу ІФТКН зі спеціальності “Інжененрія програмного забезпечення” виховний захід на тему “Lifewillwinoverdeath”. Пригадали історію України, обговорили причини кривавої війни, поспівали “Ой, у лузі червона калина” англійською мовою, вшанували пам’ять всіх загиблих в цій жорстокій війні, помріяли про світле майбутнє та висловили письмово подяку за підтримку  Дж. Байдену та Б. Джонсону в листі-подяці. Слава Україні! Героям слава! GlorytoUkraine! Glorytotheheroes!

З 1.01.по 16.02.2023 року викладачі кафедри (доцент, к.ф.н. Тоненчук Тетяна Василівна та доцент, к.п.н. Мудра Олена Василівна) підтримали ініціативу освітнього проєкту «Школа успішних випускників «НМТ на максимум», що мав на меті надати випускникам закладів освіти зі всієї Буковини безкоштовну можливість закріпити свої шкільні знання для успішного складання національного мультипредметного тесту, та провели заняття з англійської мови для майбутніх абітурієнтів.

Проєкт був організований Студентським парламентом ЧНУ у партнерстві з Департаментом освіти і науки ЧОВА.

Навчально та методична робота за 2019-2020 рр.

Навчально та методична робота за 2021-2022 рр.

Comments are closed