Тези доповідей

Інформація станом на 07.08.2023 року

2021

Mudra O. Teaching in a Web-based Distance Learning Environment // Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference (February 14-16, 2021), MDPC Publishing. Munich, Germany. 2021. P. 284–289.

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/ACTUAL-TRENDS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-14-16.02.21.pdf

Мельничук Н. О. Особливості дефініційного аналізу англійських ад’єктивних емосемізмів. Теоретичні та практичні дослідження в галузі педагогіки та мовознавства,  соціальні  аспекти: матеріали І міжнар. спец. наук.  конф. (м. Полтава, 23 квітня 2021 р.). Вінниця, 2021. С. 138-141.

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/23.04.2021-2/510

Мельничук Н. О. Словотвірне моделювання похідної емотивної лексики. Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 20-21 березня 2021 р.). Львів, 2021. С. 53–56.

http://lviv-forum.inf.ua/save/2021/20-21.03.2021/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

 

2020

2019

Hikov L.V. RealisierungsprachlicherKommunikationingesellschaftlicherWirklichkeit. // Mіжнародна науково-практична конференція, м. Одеса. 27-28 грудня, 2019 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019.- Ч.2 -– 132 с. S. 47– 50

Тоненчук Т. В. Типологія фразеологічних одиниць із компонентом соматизмом / Т. В. Тоненчук // «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса, 2019. – № 38. – том 2. – С. 146–148.

2018

Бортник С.Б. Іноземна мова за професійним спрямуванням у підготовці фахівців геологічної спеціальності / С.Б. Бортник // Геологія і корисні копалини України: Збірник тез наукової конференції, присвяченої 100-річному ювілею Національної академії наук України та державної служби геології та надр України/ НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2018. – С. 34-35.

Шенько М. М. Модальні конструкції із значенням припущення у дискурсному сегменті роздуму / М. М. Шенько // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», 24 квітня 2018 р. – Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2018. – С. 213 – 216.

Шенько М. М., Шенько В. В. Фразеологічне значення і його особливості / М. М. Шенько, В. В. Шенько // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів», Дніпро, 30 березня 2018 р.– Ч.1. Дніпро : НБК, 2018. – С. 87 – 90.

2017

Bortnyk S.B. Foreign Language Competence: ways of acquiring / Bortnyk S.B. // Modern Philology: Relevant Issues and Prospects of Research//International Research and Practical Conference: 20-21 October, 2017. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing» – Pp. 72 – 75.

Бортник С.Б.  Вопросы межкультурной коммуникации при обучении студентов нефилологических специальностей / Бортник С.Б. / Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы ХI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт.  2017 г. / Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — C. 109 – 110.

Бортник С. Б. Професіоналізація іншомовної освіти студентів географічного фаху як одна з умов успішної професійної діяльності / С.Б. Бортник // VIIІ Міжн. наук.-прак.  конференція: «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов» / 5-6 жовтня 2017 р. : Збірник матеріалів конференції / Одеса : Бондаренко М.О., 2017. – С. 203 – 207.

2016

Бортник С. Б. Changing roles of an ESP teacher to meet the challenges of time / Maniutina O., Bortnyk S.//.ІІ Всеукр. наук.-прак. інтернет- конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»/ 25 квітня. 2016 р. : Збірник матеріалів конференції / М-во освіти і науки; Одеський нац. університет імені                      І.І. Мечникова. – Одеса: 2016. — С. 100.

Бортник С.Б. : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Перспективи розвитку філологічних наук»], (Київ, 13-14 травня 2016 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 148.

Гіков Л.В. Діалогічне мовлення у навчанні німецької мови / Л.В. Гіков // Мова та література у полі культурному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 12-13 лютого 2016 року. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2016. – С.133-136.

Гіков Л.В. Структурно-семантичні та комунікативні особливості німецького діалогу / Л.В. Гіков // Актуальні проблеми термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи, м. Чернівці, 5-6 травня, 2016 року. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – С. 129-132.

Дрібнюк О.Т. Комунікативна природа порівняння / О.Т. Дрібнюк/ «Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 22-23 квітня 2016 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. – С. 55-57.

Дрібнюк О.Т. Когнітивно-функціональний аспект порівняння з колоронімом / О.Т. Дрібнюк/ Перспективи розвитку філологічних наук. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 13-14 травня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 58-60.

Шенько М. М. Мовленнєвий акт репрезентатив з інтенцією припущення в німецькомовному художньому тексті / М. М. Шенько. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії» – 25 – 26 березня 2016 р.– Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 72 – 75.

Баланюк С.С. Етимологія і семантичні особливості прикметника peculiar / Materials of the XII International Scientific and Practical Conference «Proceedings of Аcademic Science – 2016». [Editor: Michael Wilson]. – Volume 2. – Sheffield : Science and education LTD. – P. 58-61, 2016. – 80 р.

Козубська С. В. Defenition of ESP / Світлана Володимирівна Козубська. // Materials of 12 International research and practice conference Trends of modern science – 2016, Science and Education Ltd, Sheffield, UK. – 2016. – №15. – С. 27–31.

Мельничук Н.О. Роль експресивності в структурі англійських ад’єктивних емосемізмів / Н.О. Мельничук // Сучасна філологія: теорія і практика : ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 березня 2016 р. : тези доп. – Одеса, 2016. – С. 76–79.

Мельничук Н.О. Semantics of emotive adjectives in modern English / Н.О. Мельничук // Концептуальні шляхи розвитку науки в сучасних умовах : Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 березня 2016 р. : тези доп. – Київ, 2016. – С. 45–47.

2015

Гіков Л.В. Особливості функціонування німецьких фразеологізмів. «І Таврійські філологічні читання» /             Л. В. Гіков // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 27-28 лютого 2015р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 264 с. С. 74-76.

Дрібнюк О.Т. Семантичні та функціональні особливості метафори та порівняння в дискурсі. / О.Т. Дрібнюк // V (LVII) Международная научно-практическая конференция «Новаторы в науке нашего времени». — Киев, 2015. — С. 26 – 29.

Тоненчук Т. В. Аналіз фразеологічної активності соматизмів за допомогою критерію χ2 і коефіцієнта взаємної спряженості К / Т. В. Тоненчук // Матеріали міжнародної конференції „Інновації в сучасній науці” (м. Київ, 06 липня 2015 р.). – Київ : Центр наукових публікацій, 2015. – Частина 1. –  С. 98 – 102.

Тоненчук Т. В. Психолінгвістична природа фразеотворчогопотенціалусимволів-соматизмів / Т. В. Тоненчук // МатериалыVмеждународной заочной конференции «Развитие науки в XXIвеке» (31.08.2015). – Харьков: научно-информационный центр «Знание», 2015. – С. 70–74.

2014

Галицька У. В. Метафтонімія як тип дескрипції емоційного стану  ВІДРАЗА у сучасній англійській мові /         У. В. Галицька // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2014 року).  –Тернопіль, 2014. – C. 63 – 65.

Галицька У. В. Гештальтні образи в дескрипції емоційного стану відрази / У. В. Галицька // Матеріали міжнародної конференції «Формування науково-освітньої політики» (31травня 2014 року).  – Київ: Центр наукових публікацій, 2014. – Ч. 1.  – C. 48 – 50.

Гіков Л. В. Sprachliche Kommunikation und Gesellschaftliche Wirklichkeit / Л. В. Гіков // Міжнародна науково-практична конференція (Одеса, 13-14 червня 2014р.). – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». – 2014. – С.59 – 62.

Дрібнюк В. Т. Модальні дієслова як засоби вираження суб’єктивної модальності у сучасних творах англійських романістів / В. Т. Дрібнюк // XVIII Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації». —­­­­ Київ: «Нова Освіта», 2014. — С. 160 – 163.

Кшевецький В. С. Теоретико-історичні засади вивчення процесу впливу інформації на людську свідомість / В. С. Кшевецький // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 5. – С. 24 – 25.

Паров’як І. І. Методологія дослідження емоційно-експресивного синтаксису та його стилістичний потенціал у художньому тексті з позиції функціоналізму / І. І. Паров’як // Матеріали ІІ докторантського колоквіуму «Концептуальний простір дискурсів : Квантитативна когнітологія». – Чернівці: РОДОВІД, 2014. – С. 60 – 62.

Paroviak I. І. Die Untersuchungs methodik von emotionell-expressiver Syntax des deutschen postmodernen Textes/ I. І. Paroviak// Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. – Львів : ПАШС, 2014. С. 46 – 47.

Тоненчук Т. В. Когнітивні методи дослідження фразеологізмів / Т. В. Тоненчук // Матеріали Міжнародної конференції «Формування науково-освітньої політики» (м. Київ, 31 травня 2014 р.). – Київ, 2014. – Частина 1.  – С. 70–73.

Тоненчук Т. В. Методи дослідження фразеологізмів з лінгво-культурологічного підходу / Т. В. Тоненчук // ІІ Докторантський колоквіум «Концептуальний простір дискурсів: квантитативна когнітологія» (28 березня 2014р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2014. – С. 75–77.

Шенько М. М. Структурні моделі конструкцій зі значенням припущення / М. М. Шенько // Збірник наукових праць міжнародної конференції «Наука в епоху дисбалансів» – 30 квітня 2014 р. – 3 частина. – Київ: Центр наукових публікацій,   2014. —  С. 70-72.

2013

Дрібнюк В. Т. Частки як засоби вираження суб’єктивної модальності в структурі сучасної англійської мови / В. Т. Дрібнюк // Матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Наука України. Перспективи та потенціал». – Запоріжжя: «Нова Освіта», 2013. – С. 198 – 199.

Дрібнюк О. Т. Метафора як показник кризи в політичному дискурсі Маргарет Тетчер / О. Т. Дрібнюк // Збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Наука України. Перспективи та потенціал». – Одеса: «Нова Освіта», 2013. – С. 196 – 197.

Коропецька О. І. Представленість елементів лінгвокультурного бінарного концепту «PARENT/CHILD» у британських пареміях. Актуальні проблеми германо-роианської філології та освітній соціокультурний процес / О.І. Коропецька // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 4-5 жовтня 2013р.) / За ред. Б.І. Гінки, І.П. Задорожної, І.Я.  Яцюка — Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2013. — С. 100 – 102.

Манютіна О. І. Blended learning: new opportunities for teaching and learning foreign languages Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов / О. І. Манютіна // матеріали IV міжнародної науко-практичної конференції, 15-16 травня 2014 р., ТНЕУ. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 35 – 37.

Мельничук Р. І. Явище фоносемантизму у лексичних одиницях сучасної німецької мови зі значенням «РУХУ» / Р. І. Мельничук / /  матеріали Міжнар. конф. [“Реформування та розвиток науки: сучасні виклики”], (Київ, 2 лют. 2013 р.) –  Київ: Центр наукових публікацій. – Ч. ІV. – 2013. – C. 89 – 92.

Ніжнік Л. І. Персонаж з позицій посткласичних наратологічних досліджень / Л. І. Ніжнік. // П’ятий міжнародний науковий форум: Сучасна англістика та романістика: перший рубіж нового тисячоліття. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2013.

Паров’як І. І. Конструкції експресивного синтаксису в художньому тексті / І. І. Паров’як //  Міжн. наук. форум «Сучасна англістика і романістика:  1-ий рубіж нового тисячоліття». Тези доповідей / Гол. ред. В.О. Самохіна. –Харків:  ХНУ ім. Каразіна, 2013. – С. 154 – 155.

Паров’як І.І. Конструкції експресивного синтаксису у художньому тексті / І.І. Паров’як // П’ятий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття. Тези доповідей / За ред. В. О. Самохіної. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 154 – 156.

Paroviak І. І. Emotionalexpressive potential of syntactic units in the German postmodern novel: structural functional approach / І. І. Paroviak // Narrative Studies: Spectrum of Discourse & Cognition: Proceeding of the Doctoral colloquium «Fictional Discourses: in Search of Textual Environment». – Chernivtsi : RODOVID, 2013. –P. 11 – 12.

Тоненчук Т. В. Типи переосмислення при формуванні значення фразеологічних одиниць із соматичним компонентом Мова. Культура. Комунікація: Образ майбутнього у картинах світу та знакових системах / Т. В. Тоненчук // Матеріали ІV-ї Міжнародної наукової конференції (Чернігів, 25 квітня 2013 р.) – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – 2013. – С. 145–148.

Тоненчук Т. В. Класифікація СФО за належністю компонентів-соматизмів до лексико-семантичних полів. Актуальні проблеми романо-германської філології та освітній соціокультурний процес / Т. В. Тоненчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 4-5 жовтня 2013р.). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. – 2013. – С. 141–143.

Шенько М. М. Про інтенційний аналіз висловлень-припущень / М. М. Шенько // V Міжнародний науковий Форум «Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття» – 18 вересня 2013р. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С. 212 – 214.

Шенько М. М. Про інтенційний аналіз висловлень-припущень. / М. М. Шенько // V Міжнародний науковий Форум «Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття» – 18 вересня 2013р. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С. 212-214.

Яремчук О. В. Еліптичні конструкції у жанрово-типологічній класифікації англомовних газет Освіта і наука в Україні / О. В. Яремчук // Матеріали всеукраїнської наукової конференції (21-22 червня 2013 р.). – Дніпропетровськ: РоялПринт, 2013. –  Ч. ІІ. – С. 161 – 163.

2012

Дрібнюк В. Т. Соціальні характеристики оцінного мовлення англійців / В. Т. Дрібнюк // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку». – Київ, 2012. – Том ІІ. – С. 38 – 40.

Федюк А. М. Комунікативні стратегії і тактики поведінки індивіда в конфліктних ситуаціях / А. М. Федюк //  Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно – практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2012». – Выпуск 1. Том 27. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – С. 3 – 8.

2011

Гіков Л. В. Weiterentwicklung der interkulturellen Kommunikation «Проблеми галузевої комунікації та перекладу» / Л. В. Гіков // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції Академії внутрішніх військ МВС України 12 квітня 2011 року. — Харків, 2011. — 101 с. — С. 16 – 18.

Дрібнюк В. Т. Мовна модальність як центральна категорія лінгвістики / В. Т. Дрібнюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Наука України. Перспективи та потенціал». – Одеса, 2011. – С. 140 – 143.

Дрібнюк В. Т. Лексичні засоби вираження суб’єктивної модальності / В. Т. Дрібнюк // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації». – Харків, 2011. – С. 108 – 111.

Дрібнюк В. Т. Лінгвокультурологічні особливості оцінного мовлення англійців / В. Т. Дрібнюк // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2011». – Одесса: Черноморье, 2011. – Выпуск 4. Том 31. – С. 38 – 40.

Кобилянська Р. І. Фоносемантичні дослідження лексичних одиниць сучасної німецької мови. Матеріали студентської наукової конференції ЧНУ ім.      Ю. Федьковича. 17-18 травня 2011. – С. 401 – 402

Стратійчук О. С. Класифікація дитячих пісень як навчання іноземної мови / О. С. Стратійчук //   Матер. Студ. Наук. конф. ЧНУ ім.. Ю. Федьковича. 17–18 травня 2011 р. – С. 585 – 586.

Черепня Ю. В. Категорія модальності як лінгвістичне явище /  Ю. В. Черепня // Сб. науч. трудов по материалам международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2011» Том 21. Философия и филология. –Одесса: Черноморье, 2011. – С. 9 – 11.

2010

Рогова Л. В. Одиниці фразеології в рекламних текстах / Л. В. Рогова //  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та прикладні питання філології». Дніпродзержинськ, 29 – 30 квітня 2010. – Дніпродзержинськ: Вид. Біла К. О., 2010. – С. 83 – 86.

Харитон Л. І. Особливості фрейму СУМНІВ Мова. Культура. Комунікація / Л. І. Харитон. // Матеріали І-ї Міжнародної наукової конференції. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – 2010. – С. 136 –138.

Харитон Л. І. Особливості вираження термінального вузла ДЖЕРЕЛО сумніву / Л. І. Харитон // Матеріали Чернівецької студентської наукової конференції. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича. – 2010. – С. 535 – 536.

Черепня Ю. В. Статус умовного способу в сучасній англійській мові / Ю. В. Черепня // Матеріали ІІ міжнародного Кримського конгресу «Мова і світ» 4-7 жовтня 2010 року. –  Ялта,  2010. – С. 312 – 314.

Шенько М. М. Перформативні дієслова як засіб вираження припущення / М. М. Шенько // Материалы IV Межд. науч.-практ. конференции «Эффективные инструменты современных наук – 2010». – Днепропетровськ: Наука і освіта, 2010. – С. 30 – 33.

Шенько М. М. Місце модальних дієслів в процесі реалізації інтенції припущення (на матеріалі німецької мови) / М. М. Шенько //  Материалы VI Межд. науч.-практ. конференции «Новости научного прогресса – 2010». – Днепропетровськ: Наука і освіта, 2010. – С. 62 – 64.

 

 

 

Comments are closed