Статті у вітчизняних журналах

Інформація станом на 07.08.2023 року

2023

2022

С. Кійко, Л. Гіков Рецензія на монографію КОВБАСКА Юрія Григоровича “Функціональна транспозиція: емпіричне дослідження локативно-темпоральних прийменників, прислівників та сполучників в англійській мові ІХ-ХХІ століть. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. Чернівці : Рута, 2022. Вип. 835–836. С. 135–140.

https://journals.chnu.edu.ua/index.php/gp/about

Бортник С.Б. Методичні аспекти розвитку навичок анотування та реферування професійно-орієнтованих текстів у формуванні фахових компетенцій студентів немовних спеціальностей.  Сучасні філологічні і методичні студії : проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищої освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2022. С.36–39.

https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7487

Tetiana Venkel, Olena Maniutina, Andriy Zeluk. Dissimilarity and Ambiguity in Ukrainian and English Cybersecurity Terminology. Physical and technological problems of transmission, processing and storage of information in infocommunication systems: Proceedings of IXth International Scientific-Practical Conference. 21-23 October 2021, Chernivtsi-Suceava (Ukraine-Romania). “Рута”, Чернівці, 2021. С. 86–87.

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5977

Мельничук Н. О. Сучасний стан розвитку лінгвістичної теорії емоцій. Мова та література у полікультурному просторі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 11-12 лютого 2022 р.). Львів. ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2022. С. 118–122.

http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/7335/1/Osnovni_problemi_.pdf

Мельничук Н. О. Аналіз словотвірного потенціалу ад’єктивних емотивних одиниць. Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем: матеріали наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15-16 квітня 2022 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2022. С. 58–62.

http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/49april2022/13.pdf

2021

Вакарюк Р. Концепт КАЯТТЯ у структурі когнітивної матриці “християнські моральні цінності” та його вербалізатори. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини: спільний українсько-румунський науковий журнал. Чернівці, 2021. Вип. 1(29). С.49-53.

http://apsnim.bsmu.edu.ua/home/1_2021/vakariuk

Маковійчук Л.В. Нові підходи до сучасної системи освіти: змішане й онлайн навчання / Л. Маковійчук // Науковий журнал “Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика”. – Видавничий дім “Гельветика”, 2021. – Том 32 (71) № 3. – с. 258-262

http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/3_2021/part_2/45.pdf

Мельничук Н. О. Емотивні прикметники негативної семантики в англійськомовній картині світу. Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 45. Том І. С. 273–284.

http://filol.dspu.in.ua/index.php/filol/article/view/62

Мельничук Н. О. Емотивні прикметники у просторі художніх текстів. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 81. Том І. С. 225–232.

http://www.novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/511

Мельничук Н. О. Структура лексико-семантичного поля емотивних прикметників у сучасній англійській мові. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Збірник наукових праць. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 49. Том І.  С. 132–136.

http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v49/part_1/34.pdf

Тоненчук Т. В. Ідеографічна класифікація англійських соматичних фразеологізмів. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2021. Вип. 40. Том  3. С. 139–145.

http://www.aphn-journal.in.ua/archive/40_2021/part_3/24.pdf

Бортник С.Б. Навчання реферуванню та анотуванню фахових іншомовних текстів у підготовці студентів немовних спеціальностей.  Вчені записки  Таврійського національного  університету імені В.І.Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». Видавничий дім «Гельветика», 2021. Том 32 (71) №3 2021.  С. 90-97.

http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/3_2021/part_1/18.pdf

Мудра О.В. Сучасні принципи організації й функціонування курсів навчання професійного іншомовного спілкування у Великій Британії. Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія: зб. наук. пр. / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Вип. 831-832, 2021, С. 231–240.

https://journals.chnu.edu.ua/index.php/gp/article/view/206

Мельничук Н. О. Характерні риси англійських ад’єктивних емосемізмів позитивної та негативної семантики. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : науковий журнал. Хмельницький, 2021. № 21. Том 2. С. 49–55.

http://apfp.khnu.km.ua/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/APFP-2021-N21-P2.pdf

Мельничук Н. О. Мовна картина світу як площина вербалізованого втілення емоцій.  Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей. Мелітополь, 2021. Вип. 11. C. 101–106.

https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/MOVA.-SVIDOMIST.-KONTSEPT.-Vypusk-11.-2021.pdf

2020

Вакарюк Р.В. БІБЛЕЇЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ ВИМІРИ. «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації» Том 31 (70) № 1, 2020

Вакарюк Р.В. КОГНІТИВНО-МАТРИЧНА ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ  ДОМЕНУ «СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ» АНГЛОМОВНИМИ БІБЛІЙНИМИ ФРАЗЕОЛОГІЗМАМИ. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” запрошує до участі у публікації Випуску № 28.

Паров’як І.І. Ранжування синтактико-стилістичних маркерів у художньому прозовому тексті / І.І. Паров’як // Сучасна філологія: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 24–25 квітня 2020 р. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020. – С. 89–91.

2019

Боцвінок Л. М.Особливості австралійського варіанту англійської мови у порівнянні з британським/Л.М.Боцвінок //Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол.: В.І. Кушнерик та ін. –Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. – Вип. 11-12, Ч. 1. – С. 67 – 69.

Бортник С.Б. Англійська як мова викладання: виклики та особливості роботи викладачів. / С.Б. Бортник // Вчені записки  Таврійського національного  університету імені В.І.Вернадського.. Серія «Філологія Соціальні комунікації». – Київ, 2019. – Том 30 (69) №3 – С. 96-101.http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/part_1/3-1_2019.pdf

Бортник С.Б. Мовна сертифікація як один зі складників імплементації білінгвальної освіти та ЕМІ у вищий школі. / С.Б.Бортник // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород: Видавництво Ужгородського національного університету, 2019. – Вип.10 (т.1). – С. 50 – 54.

http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/10/part_1/12.pdf

Leonid Hikov ÜBER DEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT AN DER UNIVERSITÄT. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ (редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Замомря). – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2019. – Вип. 23. Том 1. – 172с. С. 126-131

http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/166150

Маковійчук Л., Лех О. Концептуальне поле «FRAU» в контексті вивчення мовної ментальності / Л. Маковійчук // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Вип. 23. Том 2. – с. 41-45.

Index Copernicus  

http://www.aphn-journal.in.ua/archive/23_2019/part_2/23-2_2019.pdf

Тоненчук Т. В. Типологія фразеологічних одиниць із компонентом соматизмом / Т. В. Тоненчук // «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса, 2019. – № 38. – том 2. – С. 146–148.

Index Copernicus

http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v38/part_2/41.pdf

Тоненчук Т. В. Роль компонента-соматизма у формуванні семантики фразеологічних одиниць / Т. В. Тоненчук //  Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : зб. наук. праць [ред. кол.; гол. ред. Л. М. Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2018. – Вип. 3. – С. 175–184.

Баланюк С.  С. Реалізація абсолютної оцінки прикметниками зі значенням «особливий» в англійській мові. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : наук. журнал. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД»,  2019. Вип. 1 (17). С. 31 -37.

http://www.chnu.edu.ua/res/chnu.edu.ua/period_vudannia/web13/adress.html

 

 

2018

Боцвінок Л. М. Австралізми // Л. М. Боцвінок // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. : В.І. Кушнерик, – Чернівці : Книги-XXI, 2018. – Вип. 9. – С. 32 – 39

http://www.chnu.edu.ua/res/chnu.edu.ua/period_vudannia/web13/adress.html

Паров’як І. І. Парцеляція та парантеза як синтактико-стилістичні маркери німецького постмодерністського тексту. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : наук. журнал. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД»,  2018. Вип. 2 (16). С. 92 -98.

http://www.chnu.edu.ua/res/chnu.edu.ua/period_vudannia/web13/adress.html

Бортник С.Б. Різноманітність завдань та альтернативні види контролю та оцінювання у формуванні іншомовної комунікативної компетенції студентів спеціальності «Туризмознавство» / С.Б. Бортник  // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса : Видавництво міжнародного гуманітарного університету, 2018. – Вип. 32 (т.2). – С. 14 – 18.

http://vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=116

Бортник С.Б. Лінгводидактичний ресурс англомовного туристичного дискуру у навчанні студентів спеціальності «Туризмознавство». / С.Б. Бортник  // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса : Видавництво міжнародного гуманітарного університету, 2018. – Вип. 33. -Т.2. – С. 11 – 14.

http://vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=119

Шенько М.М. Конструкції з епістемічним модальним компонентом «припущення» на рівні речення. / М.М. Шенько // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса : Видавництво МГУ, 2018. – Вип. 32.- С. 29-35

http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v32/part_2/35.pdf

https://journals. indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24788009&org=%20%20%20%20%20%20, p24788009,3.html

Баланюк С.С. Специфіка концептуалізації логіко-лінгвістичної категорії «особливий» / С.С.  Баланюк // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» / Редкол. Н.В. Бардіна та ін. – Одеса : Видавництво МГУ, 2018. – Вип. 31. – Том 2. – С.15-18

ISSN: 2409-1154

http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v31/part_2/6.pdf

Бабій О.Р., Лопатюк О.В. Прагматика контекстуальної вербалізації концепту «ввічливість» / О.Р. Бабій, О.В. Лопатюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : науковий збірник. Серія : Філологія / Редкол. Н.В. Бардіна та ін. – Одеса : Видавництво МГУ, 2017. – № 31. – Том 2. – С. 12-14.

http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v31/part_2/5.pdf

Боцвінок Л.М. Особливості австралійського варіанту англійської мови у порівнянні з британським  / Л.М. Боцвінок // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / Редкол.: В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2018. – Вип.. 11-12, Ч. 1. – 360 с

Лопатюк Н., Лопатюк О. Зіставний аналіз прагматичного компонента семантики ірреальних умовних та каузальних конструкцій у сучасній німецькій мові / Н. Лопатюк, О. Лопатюк // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2018. – Вип. 1 (15) – С. 218-221.

Бортник С.Б. Особливості навчання викладачів на курсах іноземних мов як приклад освіти дорослих / С.Б. Бортник  // Вчені записки  Таврійського національного  університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія соціальні комунікації». – Київ, 2018. – Том 29 (68). – №2. – С. 12 – 17.

http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/2_2018/2_2018.pdf

K. Kilinskaya, Sivak, O. Smyk, O, Danilova, O. Maniutina. Prerequisites for the bilateral reserves creation on cross-border territories (on the example of Ukraine and Romania) / Kilinskaya K., Sivak V., Smyk O., Danilova O., Maniutina O. // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівецький нац. ун-тет, 2018. – Вип. 795 : Географія. – 176 с. – C. 5-14.
https://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view

Манютіна О.І., Руденко Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький ун-т. 2017. – Вип. 793 : Географія. – 142 с.

Коваленко О.О. Сучасні методи викладання іноземної мови за професійним спрямуванням / О.О. Коваленко // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип 20, 21. – Харків : Наукове товариство «Наука та знання», 2018. – 152 с.

http://www.newroute.org.ua/arhiv/

Тоненчук Т. В. Роль компонента-соматизма у формуванні семантики фразеологічних одиниць / Т. В. Тоненчук //  Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету. – Полтава : ПолтНТУ. – 2018.

2017

Bortnyk S.B. Foreign Language Competence in the Education of Non-linguistic Students: Importance and Acquisition/ Бортник С.Б. // Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури:Міжнародна науково-практична конференція, м.Одеса, 18-19 серпня 2017 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017 . – С.39-42

Бортник С.Б. Іншомовна складова у професійній підготовці майбутніх екскурсознавців / Бортник С.Б. : матеріали ІІІ (VII) Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 26-27 жовтня 2017 р.). – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 9-11

Бортник С. Б. Професіоналізація іншомовної освіти студентів географічного фаху як одна з умов успішної професійної діяльності / Бортник С.Б.//VIIІ Міжн. наук.-прак. конференція: « Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищщої освіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов »/ 5-6 жовтня 2017 р. : Збірник матеріалів конференції / Одеса : Бондаренко М.О., 2017. — С. 203-207

2016

Захарчук І. О. Текстові характеристики маркерів заперечення / І. О. Захарчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету / редкол. : С. В. Ківалов [та ін.]. – Одеса : Видавництво МГУ, 2016. – Вип. 24. – Т. 2. – С.  24–26. – (Серія: Філологія).

Боцвінок Л. М.  Особливості австралійського варіанту англійської мови у порівнянні з британським. Л. М. Боцвінок // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол.: В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – Вип.. 11-12, Ч. 1. – 360с.

Гіков Л.В. Структурно-семантичні та комунікативні особливості німецького діалогу / Л.В. Гіков // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – Вип. 11-12, Ч.1. – 360 с.

Гіков Л.В. Діалогічне мовлення у навчанні німецької мови / Л.В. Гіков // Мова та література у полі культурному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 12-13 лютого 2016 року. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2016. – С.133-136.

Захарчук І.О. Заперечення як мовна категорія / І. О. Захарчук // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Міжкультурна комунікація в європейському мовному вимірі» (27 травня, 2016 р.). – Чернівці : БДФЕУ, 2016. – С. 36-40.

Дрібнюк О.Т. Комунікативна природа порівняння / О.Т. Дрібнюк/ «Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 22-23 квітня 2016 року. – Одеса: Південноукраїнська організація  «Центр філологічних досліджень», 2016. – С. 55-57.

Дрібнюк О.Т. Когнітивно-функціональний аспект порівняння з колоронімом / О.Т. Дрібнюк/ Перспективи розвитку філологічних наук. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 13-14 травня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 58-60.

Шенько М.М. Модальні конструкції зі значенням припущення в дискурсному сегменті наративу. / М.М. Шенько // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса: Видавництво міжнародного гуманітарного університету, 2016. – Вип. 20 (т.2). – С. 99 – 102.

Бортник С. Б. Changing roles of an ESP teacher to meet the challenges of time / Maniutina O., Bortnyk S.//.ІІ Всеукр. наук.-прак. інтернет- конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»/ 25 квітня. 2016 р. : Збірник матеріалів конференції / М-во освіти і науки; Одеський нац. університет імені І.І. Мечникова. – Одеса: 2016. — 100c.

Бортник С.Б. Особливості навчання іноземної мови для спеціальних цілей у вищій школі та підвищення  мотивації / Манютіна О.І.,Бортник С.Б. : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Перспективи розвитку філологічних наук»], (Київ, 13-14 травня 2016 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 148с.

Маковійчук Л.В. Гендерна лінгвістика, мова та культура / Л.В.Маковійчук // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції “Міжкультурна комунікація в європейському мовному вимірі” (27 травня 2016 р.). – Чернівці: БДФЕУ, 2016. – С. 59-61

Манютіна О.І. Особливості навчання іноземної мови для спеціальних цілей у вищій школі та підвищення  мотивації / Манютіна О.І.,
Бортник С.Б. : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Перспективи розвитку філологічних наук»], (Київ, 13-14 травня 2016 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 148с.

Мельничук Н. О. Словотвірний потенціал англійських ад’єктивних емосемізмів / Н. О. Мельничук // Наукові записки Наукового університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць / [укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька]. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2016. – Вип. 62. – С. 219–221.

Захарчук І.О. Заперечення як мовна категорія / І. О. Захарчук // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Міжкультурна комунікація в європейському мовному вимірі» (27 травня, 2016 р.). – Чернівці : БДФЕУ, 2016. – С. 36-40.

2015

Ковалюк  Ю. В. Онтологія ідіоматики в структурі лінгвістичної парадигми / Ю. В. Ковалюк // Германськафілологія – Зб. наук.праць. – Чернівці. –Вип.740-741. – С. 78 – 80. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2015_740-741_24

Манютіна О.І. Гендерний аспект дослідження пейоративної лексики англомовної масової культури / О. І. Манютіна // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська та ін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім.. Юрія Федьковича, 2015. – С. 97 – 106.

Манютіна О. І. Понятійний аспект когнітивно-прагматичного дослідження евфемізмів у дискурсі масової культури / О. І. Манютіна // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2015. – Вип. 740–741: Германська   філологія – С. 266 – 271.

Петращук І. В. Об’єктивний та суб’єктивний звукосимволізм лексем зоонімів у німецькій мові / І.В. Петращук // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. –     С. 139 – 147.

Kovalyuk Yu. V. Onthebroo: onpragmatics of idioms / Yu. V. Kovalyuk // Науковий вісник міжнародного гуманітарногоуніверситету: Зб.наук. праць – Випуск 15 (том 2). – Одеса, 2015. – С. 55 – 58.

Шенько М. М. Оповідний дискурс: структурна організація та базовіформи / М. М. Шенько // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 56. – С. 328 – 331.

2014

Бехта І. А. Експансія вихідної моделі речення німецького постмодерністського тексту / І. А. Бехта, І. І. Паров’як // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія».Випуск №8 том 1. – 2014. – С. 43 – 46.

Венкель О. В. Особливості репрезентації англомовних епонімічних медичних термінологічних одиниць українською мовою / О. В. Венкель // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – Вип. 708 – 709 : Германська філологія. – С. 37– 41.  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis

Ковалюк  Ю. В. До питання про американізми в англійській фразеології  / Ю. В. Ковалюк // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 62. – С. 55 – 58. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Ковалюк Ю. В. Американська ідіоматика крізь призму міжкультурної комунікації / Ю. В. Ковалюк // Наукові записки. – Випуск 129. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. –  С. 286 – 290. http://www.kspu.kr.ua/download/nz_2014_129.pdf

Ковалюк Ю. В. Фразеологізми з компонентом vegetableу національних картинах світу / Ю. В. Ковалюк // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Вип. 2 (74). – Житомир: Житомирський державний університет ім. І. Франка, 2014. – С. 117 – 121.  https://visnyk.zu.edu.ua/NumberArticles.php?number_id=92

Маковійчук Л. В. Номінативний простір концепту FRAU у романі Й. Рота «Radetzkymarsch» / Л. В. Маковійчук // Науковий Вісник ЧНУ, Германська філологія, збірник наукових праць, Вип. 692–693, Чернівці, 2014.

Мельничук Р.М. Фоносемантичний аналіз іменників, прикметників і дієслів освітлення сучасної німецької мови. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал/Р. М. Мельничук. — Чернівці: Видавничий дім «Родовід», № 2. – 2014. – С. 121–128.

Мельничук Н. О. Конотативна семантика англійськихемотивнихад’єктивів / Н. О. Мельничук // Наукові записки Наукового університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / [укладачі: І. В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С. В. Новоселецька]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозькаакадемія»,  2014. – Вип. 46. – С. 124–127. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Мельничук Н.  О. Співвідношення емотивності та оцінності у структурі англійського прикметника/ Н. О. Мельничук // Філологічні студії :Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. / [редкол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін.]. – КривийРіг, 2014. – Вип. 11. – С. 99–108.

Паров’як І. І. Емотивність художнього тексту у скопусі суміжних понять / І. І. Паров’як // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 44. – С. 224 – 226.

Паров’як І. І. Синтактико-стилістичні маркери німецького постмодерністського художнього тексту. Нова філологія / І. І. Паров’як //Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. № 60. – С. 138 – 132.

Паров’як І. І. Функції синтактико-стилістичних фігур в німецькому постмодерністському романі кінця ХХ початку ХХІ століття / І. І. Паров’як // Наукові записки. – Випуск 128. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С.164 – 170.

Петращук І. В. Звукосимволічні особливості зоонімівза словниковими дефініціями / І. В. Петращук // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – Вип. 708-709: Германська філологія. – С.124–126.

Шенько М. М. Граматичні засоби вираження припущення / М. М. Шенько // Наукові записки. – Випуск 127. –  Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград:  РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2014. – С. 553 – 559.

Тоненчук Т. В. Семантико-граматичні, структурні, етимологічні та функціонально-стилістичні особливості соматичних фразеологічних одиниць англійської мови / Т. В. Тоненчук // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) / гол.ред. О. Семенюк. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.    В. Винниченка, 2014.– Вип. 129. – С. 340–346.

2013

Баланюк С. С. Сполучуваність англійських прикметників зі значенням «особливий» / С. С. Баланюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (журнал). – Вип. 2 (68). – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 43− 48. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_2_11

Галицька У. В. Гендерні особливості дескрипції емоційного стану ВІДРАЗА (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) / У. В. Галицька // Наукові записки. Серія «Філологічна.» – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія». – Вип. 39. – 2013. –       С. 138 –142. http://lingvj.oa.edu.ua/assets/files/full/2013/n39/NZ_Vyp_39.pdf

Кшевецький В. С. Модифікація сонетної форми у творчості Сидора Твердохліба / В. С. Кшевецький // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. ― Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. ― Випуск 4. – 184 с. – С. 60–61.

Кшевецький В. С. Проблема інформативності журналістського тексту в історичному аспекті / В. С. Кшевицький // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 12 : у 3-х томах. – Т. 3. – С. 24–25.

Манютіна О. І.Стратегії і тактики мовленнєвого впливу в конфліктному діалогічному дискурсі / О. І. Манютіна, О. В. Бешлей // Науковий вісник Чернів. нац. ун-ту. – Вип. 653: Германська філологія. – Чернівці: Вид-во Чернів. нац. ун-ту, 2013. – C. 119 –127.  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Манютіна О. І. Понятійний та стилістичний аспекти ідіом, що містять складні іменники / О. І. Манютіна, Н. О. Соколова // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 211. Т. 223. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 65 – 68.

Мельничук Р. І. Фоносемантичне дослідження голосних та приголосних фонем німецької мови крізь призму звучання/ Р. І. Мельничук // Науковий вісник Чернів. нац. ун-ту. – Вип. 653: Германська філологія. – Чернівці: Вид-во Чернів. нац. ун-ту, 2013. – C. 17 – 25.

Паров’як І. І. Статус конструкції експресивного синтаксису в системі синтакичних одиниць / І. І. Паров’як // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Філологія. Мовознавство. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. П. Могили, 2013. – Вип. 207. –Т. 219. 2013. – 120 с. – С. 91– 93.

Поведа Т. П. Фактор ступеню новизни лексичних інновацій / Т. П. Поведа // Буковинський журнал. – Вип. 2 (88), 2013. – С. 240 – 245.

Панчишина Т. А. Комунікативно-мовленнєва підготовка студентів аграрних спеціальностей до управлінської діяльності. Проблеми сучасної психологіїТ. А. Панчишина, Т. В. Дуткевич //  Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Випуск 24. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 215 – 227.

Паров’як І. І. Експресивний потенціал синтаксичної стилістики німецького постмодерністського тексту / І. І. Паров’як // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2013. – Вип. 667 : Германська філологія. – С. 179 – 185.

L. V. Hikov. Sprachliche Gestaltun gsmittel im Autorenstil / L. Hikov //Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць / Л. В. Гіков – Чернівці: Видавничий дім «Родовід». – Вип.: 668. – 2013. – С. 142 – 147.

Шенько М. М. Особливості функціонування модальних слів і модальних часток у конструкціях із значенням припущення / М. М. Шенько // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2013. – Вип.668: германська філологія. – С. 128 – 134.

Тоненчук Т. В. Особливості метафоризації іменників-соматизмів у складі англомовних фразеологізмів / Т. В. Тоненчук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки) № 9 (268) – Частина ІІ – м. Луганськ. – 2013. – С. 102 – 108.

Тоненчук Т. В. Типи метонімічних перенесень у структурі англомовних соматичних фразеологізмів / Т. В. Тоненчук // Наукові записки. Серія «Філологічна» / Т. В. Тоненчук. – Острог: Видавництво   Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. – С. 240 – 242.

Федюк  Г. М. Інтернет-технології у дистанційному навчанні іноземної мови / Г. М. Федюк //  Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. №9 (268), 2013. – С. 271– 276.

 

2012

Баланюк С. С. Аксіональні властивості прикметників зі значенням «особливий»  в англійській мові / С. С. Баланюк // Нова філологія. Збірник наукових праць / Гол. ред. Манакін В. М.– Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – № 48. – С. 20 – 25. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2012_48_6

Венкель Т. В. Епонімічні назви в термінологічному просторі сучасної англійської мови. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. /  Т. В. Венкель, О. В. Венкель. − Наук. журнал. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – Вип. 1. – С. 22 − 29.

Гіков Л. В. Grammatische Kenntnisse und ihre Wirksamkeit im Fremdsprachenunterricht / Л. В. Гіков // Мова і культура. (Науковий журнал). — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012 — Випуск 15. — Т. 1 (155). — 432 с. — С. 362 − 366. http://www.burago.com.ua/attachments/article/26/155.pdf

Гончарук М. М. До проблеми поняття «емоції» у лінгвістиці / М. М. Гончарук //  Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: Чернівці: Книги-ХХІ, 2012. – № 1. – С. 30  −  40.

Дрібнюк В. Т. Інтерпретація модальності у граматиках сучасної англійської мови / В. Т. Дрібнюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – Вип. 595-596. – С. 226 −  234.

Дрібнюк В. Т. Ментальні основи мовлення (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. Т. Дрібнюк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105 (2). – С. 464 − 469. http://www.kspu.kr.ua/download/nz_2012_105_2.pdf

Дрібнюк В. Т. Оцінка як складова ментального процесу (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. Т. Дрібнюк // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ: Логос, 2012. – С. 133 −139.  http://philology.knu.ua/library/zagal/Kognityvna/kogn_21.pdf

Дрібнюк В. Т. Інтерпретація комунікативно-прагматичного аспекту суб’єктивної модальності / В. Т. Дрібнюк // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – № 48. – С. 64− 69. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2012_48_17

Коропецька О. І. Засоби вираження мовленнєвої тактики запиту інформації в парентальному діалогічному дискурсі / О. І. Коропецька // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». — Вип.29. — 2012. — С. 93 − 97.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_29_34

Кшевецький В. С. Особливості поетики класичних метрів у поезії Сидора Твердохліба / В. С. Кшевецький // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 30. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 396 с. – С. 175–179.

Кшевецький В. С. Семантика ямба в поезії Сидора Твердохліба/ В. С. Кшевецький //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного Університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної Наукової Конференції викладачів, докторантів і аспірантів. ― Випуск 11. У 3-х томах. ―Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. ― Т. 3. – 208 с.– С. 60 – 62.

Манютіна О. І. Когнітивно-прагматичні та гендерні характеристики евфемізмів у текстах «жіночого» журналу / О. І. Манютіна // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – Вип. 630-631. – С. 111–124.  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Манютіна О. І. Проблема диференціації дисфемістичної та евфемістичної лексики в сучасній масовій культурі англомовного суспільства / О. І. Манютіна // Наукові записки. – Випуск 105 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2012. – С. 79 – 85.

Микитюк А. А. Функції дискурсивних маркерів / А. А. Микитюк // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: Чернівці: Книги-ХХІ, 2012. – № 1. – С. 93 – 101.

Ніжнік Л. І. Особливості вживання власного імені Джек у сучасному англомовному дискурсі / Л. І. Ніжнік // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: Чернівці: Книги-ХХІ, 2012. – № 1. –  С. 118 – 124.

Рогова Л. В. Особливості дієслівного складу рекламного тексту /Л. В. Рогова // Сборник научных трудов SWorld. «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2012». – Выпуск 1. Том 27. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – С. 33–37.

Рогова Л. В. Особливості дієслівного складу сучасного рекламного тексту / Л. В. Рогова // Нова філологія. – Запоріжжя, 2012. – С. 73 – 77.

Щербань Н. П. Семантичний аспект структури фразеологізмів німецької та української мов / Н. П. Щербань // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: Чернівці: Книги-ХХІ, 2012. – № 1. – С. 142 – 150.

Стрельнікова О. В. Функціональні види еліпсусу в газетному стилі англійської мови / О. В. Стрельнікова // Наукові записки. – Серія філологічна. – Вип. 26. – 2012 – С. 316 – 318.

Цинтар Н. В. Початкові фонестеми в поетичному дискурсі XVIII-XIX століття / Н. В. Цинтар // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: Чернівці: Книги-ХХІ, 2012. – № 1. – С. 133 – 142.

Черепня Ю. В. Особливості парадигматики Subjunctive Mood у сучасній англійській мові / Ю. В. Черепня // Германська філологія. –  Зб. наукових праць. – Випуск 595-596. – Чернівці, 2012. – C. 216 – 226.

Черепня Ю. В. Синтагматика та часова віднесеність форм Subjunctive Mood у сучасній англійській мові / Ю. В. Черепня // Нова філологія. – № 48. – Запоріжжя, 2012.– C. 173 – 178.

Федюк А.М. Комунікативні стратегії і тактики поведінки індивіда в конфліктних ситуаціях / Г. М. Федюк // Сборник научных трудов SWorld. «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2012». – Выпуск 1. Том 27. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – С. 3 – 8.

2011

Баланюк С. С. Енантіосемічне значення англійських прикметників оцінки «особливий» / С. С. Баланюк // Науковий вісник Волинського національного уніерситету імені Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство (журнал) / Гол. ред. Аркушин Г.Л.. −  № 3. − Ч. II. − Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. − С. 67 – 72. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4045

Баланюк С. С. Епідигматичні особливості прикметника «unique» в англійській мові / С. С. Баланюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Філологічні науки / Гол. редактор В.С. Курило. −  Ч. I. − Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. − С. 120 – 126.

Баланюк С. С. Семантика протилежності у змістовій структурі англійських прикметників зі значенням «особливий» / С. С. Баланюк //  Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя: Філологічні науки. Науковий журнал. – Кн. 2 / Відп. ред. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ, 2011. – С. 81– 84. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Баланюк С. С. Семантичний потенціал прикметника «special» у сучасній англійській мові / С. С. Баланюк // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [наук. журнал / голов. ред. В. Д. Каліущенко]. − Донецьк: ДонНУ, 2011. − Т. 8. − № 3 (24) . −            С. 17 −26.

Баланюк С. С. Широкозначність як основа явища невизначеності на прикладі англійських прикметників лексико-семантичної групи «особливий» /   С. С. Баланюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка /  Гол. редактор Саух П. Ю. − Вип. 54. − Житомирський держ. унів., 2011. − С. 182−186. https://drive.google.com/file/d/0B8SezqQszTpubzZfd0U2UWVickU/view?usp=sharing

Гіков Л. В. Особливості функціонування прикметників у текстах німецької художньої прози / Л. В. Гіков // Studia Linguistica: збірник наукових праць. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2011 — Випуск 5. — Частина 1. — 576 с. — С. 136 − 141.  http://philology.knu.ua/php/4/7/Studia_Linguistica_5_1/136_141.pdf

Дрібнюк В. Т. Словотворчі засоби вираження значень суб’єктивної модальності у сучасній англійській мові / В. Т. Дрібнюк // Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис «Буковинський журнал». – Чернівці, 2011. – № 3. – С. 228 − 232.

Кобилянська Р. І. Фоносемантичні дослідження у сучасній німецькій мові /  Р. І. Кобилянська // Буковинський журнал. – 2011. – №1. – С. 166 − 170.

Козубська С. В. Структурна типологія газетного заголовку (на основі публіцистичних текстів газети «Independent 2006-2009») / С. В. Козубська // Буковинський журнал,  2011. – Вип.1  −С. 181−189.

Кушнерик В. І.  Zum Problem des  phonetischen Semantismus  in  den  europaischen  Sprachen / В. І. Кушнерик // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (журнал)/ гол. ред. Г.Л. Аркушин. – Луцьк : ВНУ ім.  Лесі Українки, 2011. – Вип. 5. – С. 48–51.

Кушнерик В. І. До проблеми фоносемантизму у германських та слов’янських мовах / В. І. Кушнерик // Науковий вісник Чернівецького університету. Словянська філологія. – Вип. 547-548.  – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 99 –101. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Лопатюк О. В. Способи вираження умовного зв’язку в сучасній німецькій мові / О. В. Лопатюк // Науковий вісник Чернівецького університету :  зб. наук. праць / редкол.:  В. В. Левицький (наук. ред.) — Чернівці : ЧНУ. — 2011. — Вип. 551-552 : Германська філологія. — С. 237– 245.

Лопатюк О. В. Суб’єктивний оцінно-прагматичний компонент ірреальних умовних конструкцій (на матеріалі сучасної німецької мови) / О. В. Лопатюк // Науковий вісник Чернівецького університету :  зб. наук. праць / редкол.: В. В. Левицький (наук. ред.) [та ін.]. — Чернівці : ЧНУ. — 2011. — Вип. 532 : Германська філологія. — С. 79–85. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Лопатюк О. В. Структурні моделі складносурядних речень як непрототипічних конструкцій зі значенням ірреальної умови (на матеріалі сучасної німецької мови) / О. В. Лопатюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філол. науки / редкол.: Л. М. Марчук (відпов. ред.) [та ін.].  — Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006». — 2011. — Вип. 26. — С. 186 –188.

Манютіна О. І.  Реалізація гендерних розбіжностей в евфемістичному та дисфемістичному дискурсі актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики / О. І. Манютіна //науковий журнал / редкол.:  В.І. Кушнерик, О.І. Огуй та ін. – Чернівці : Книги  – ХХІ, 2011. – С. 70 – 83.

Манютіна О. І. Гендерна диференціація евфемістичного мовлення / О. І. Манютіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету ім. І. Огієнка: Філологічні наук. Вип. 26. – Кам.-Под.: ПП «Медобори-2006», 2011. – С. 209 – 213.

Манютіна О. І. Переферійні прояви та прагматичні ознаки евфемізмів у політично коректному (некоректному) спілкуванні / О. І. Манютіна // Буковинський  журнал. – 2011. –  №4. – С. 220 – 228.

Паров’як І. І. Динаміка вживання складнопідрядних сполучникових речень у сучасній німецькій мові / І. І. Паров’як //– Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011.- Науковий вісниу . Вип. 532 : германська філологія. – С. 111-118.

Рогова Л. В. Морфологічні особливості рекламного тексту. / Л. В. Рогова // Германська філологія. Чернівці.— Вип.551–552. – 2011. С. 127–134.

Стрельнікова О. В. Економія і варіативність як мовні константи (на матеріалі газетного дискурсу англійської мови) / О. В. Стрельнікова // Вісник Житомирського держ. унів. ім. І. франка (Наук. журнал). Ж. : Вид. ЖДУ, 2011. – Вип. 58. – С.77– 80.

Харитон Л. (Ніжнік Л.І.) Репрезентація «сумнів у собі» у фреймі сумніву/ Л. Харитон. // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Вип. 3 – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича. – 2011. – С. 169 –175.

2010

Бортник С. Б. Фоносемантика в сучаснiй лiтературi. Перспективные инновации в науке, образовании, производстве  и транспорте / С. Б. Бортник // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 21-30 червня 2010 р. – Одеса,  2010. –    Т. 24: Філософія и філологія. – Т. 7. – С. 86 – 88.

Гіков Л.В. Актуалізація комп’ютерних засобів навчання німецької мови /  Л. В. Гіков // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. — Чернівці: Книги ХХІ, 2010 —Випуск 22 — Том 2. — 263 с. — С. 210 − 215.

Дрібнюк В. Т. Заперечення як вияв негативної оцінки (на основі роману Ентоні Бергеса «Механічний апельсин» / В. Т. Дрібнюк // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ. Второй Международный лингвистический конгресс «Язык и мир». – Том №1- Симферополь: Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч.ред. А. Н. Рудяков, 2010. – С. 193 − 195.

Кушнерик В. І. Фоносемантизм та функціонування фоностем у різноспоріднених мов / В. І. Кушнерик // Зб. наук. праць Камянець-Подільського національного університету м. І.Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 22. –  Т.2. – К. –­Подільський,  2010. – С. 255 – 256. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Кушнерик В. І. До проблеми емотивного компонента у сучасній німецькій мові / В. І. Кушнерик, С. В. Федорова // Буковинський журнал. – Чернівці, 2010. – № 2. – С. 202 – 212.

Лопатюк О. В. Структурні моделі надфразних єдностей як непрототипічних ірреальних умовних конструкцій (на матеріалі сучасної німецької мови) /   О. В. Лопатюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філол. науки / [редкол.:  Л. М. Марчук (відпов. ред. та ін.)].  — Чернівці : Книги – ХХІ. — 2010. — Вип. 22. — Т. 1. — С. 238–241.

Манютіна О. І. Неологічний та гендерний аспекти евфемізмів сучасної англійської мови / О. І. Манютіна // Буковинський журнал. – Чернівці, 2010. –  № 2. – С. 217–226.

Поведа Т. П. Словотвірні моделі лексичних новоутворень / Т. П. Поведа // Буковинський журнал. – Чернівці, 2010. –  № 2. – С. 212 – 216

Щербань Н. П. Характерні особливості фразеологічних одиниць і термінологічних словосполучень / Н. П. Щербань // Зб. наук. праць Камянець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 22. –  Т.2. – К.-Подільський, 2010. – С. 196 – 199.

Рогова Л. В. Англіцизми в тексті німецькомовної реклами косметики /Л. В. Рогова // Науковий вісник Волинського нац. унів-ту ім. Л.Українки: Зб. наук. праць. – Вип. 8: Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк: ВНУ, 2010. – С. 295 – 299.

Черепня Ю. С. Деякі особливості розвитку та функціонування форм Subjunctive Mood у сучасній англійській мові / Ю. С. Черепня // Буковинський журнал. – Чернівці, 2010. –  № 2. – С. 242 – 247.

 

Comments are closed