Відкриті пари 2017-2018 н.р. (1 семестр)

У першому семестрі 2017-2018 н.р.  викладачами кафедри іноземних мов для природничих факультетів проведено низку відкритих та показових занять з англійської мови за професійним спрямуванням (ас. Бойчук О.І. на факультеті математики та інформатики; ас. Боцвінок Л.М.  на  географічному факультеті; ас., к.ф.н. Ковалюк Ю.В. – в Інституті фізико-технічних та комп’ютерних наук), ас. Захарчук І.О. на базі Коледжу Чернівецького національного університету («Компютерні науки»).

На заняттях доцільно використовувалися різноманітні методи і прийоми навчання EFL та ESP та сучасні технічні засоби. Теми занять відповідали робочій програмі дисципліни, а цілі і завдання – професійним потребам студентів відповідних спеціальностей.

У відгуках, представлених присутніми на заняттях доцентами і асистентами кафедри, відзначено креативний підхід викладачів до організації занять. Позитивні враження справили різноманітні мотиваційні рішення  для заохочення мовленнєвої діяльності студентів   (зокрема, в інтерактивній формі), професійна спрямованість завдань, використання роботи у парах та в групах, застосування індивідуального підходу до навчальної діяльності студентів із різним рівнем мовленнєвої компетентності.

Ковалюк Ю.В. провів 20.11.2017 практичне заняття на тему: “Освіта“, зі студентами 1 курсу / інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук.

Практична мета заняття: введення і закріплення навичок володіння новими лексичними одиницями за вказаною тематикою; активізація монологічного та діалогічного мовлення студентів за темою заняття, з опорою на визначені лексичні одиниці; формування і розвиток навичок мовлення.

Освітня мета: поглиблення навичок володіння мовою професійного спрямування.

Розвиваюча мета: розвиток логічного мислення, творчих здібностей та інформаційної компетентності студентів.

Виховна мета: виховання поваги до людей, почуття відповідальності у стосунках з товаришами та колегами, толерантності, мотивації використання мови для професійного спрямування у англомовному середовищі.

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби: дошка, аудіо запис, ноутбук, роздатковий матеріал.

                          

 Боцвінок Л.М. презентував відкрите заняття 21.11.2017 на географічному факультеті, спеціальність «Менеджмент», 1 курс.

Тема заняття: “Housing. Looking for a flat.   Prepositions of place. There is/are.

Метою заняття було вивчення нової лексики, повторення та закріплення граматичного матеріалу, розвиток навичок читання, письма, слухання, говоріння.

На занятті використовувалися дидактичні засоби та матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал,  дошка,  унаочнення, аудіозапис.

Відкрите заняття Бойчук О.І. на тему «Сучасні засоби спілкування та  передачі інформації. Англійська мова – мова Інтернету» проведене зі студентами 1 курсу спеціальності «Інформаційні технології» 28 листопада 2017 року.

Метою заняття було: формувати та розвивати навички непідготовленого мовлення та аудіювання та навички практичного володіння англійською мовою, ознайомити з новим лінгвістичним матеріалом і тренувати з метою його використання у говорінні та письмі; опрацювати лексико-граматичний матеріал релевантний до теми із подальшою імплементацією у лінгвістично-комунікативному середовищі, для формування та удосконалення навичок розвитку мовної компетенції студентів; формувати міжкультурну, соціокультурну та мовну компетенції студентів для змістовного сприйняття та розуміння важливості вивчення англійської мови, правильного використання Інтернет ресурсів та сучасних  технологій для спілкування і для подальшої професійної діяльності; виховати інтерес до вивчення англійської мови, мотивувати до подальшого опанування англійської мови крізь призму «сучасна людина у сучасному світі сьогодення».

На занятті використовувався підручники, енциклопедичні словники, посібники, он-лайн довідники, аудіозаписи, відеоматеріали, мультимедійний проектор (слайди), роздатковий матеріал.

                                          

Захарчук І.О. провела відкрите практичне заняття на тему “Апаратне та програмне забезпечення” (Граматичний аспект: Диференціація вживання теперішнього та минулого доконаного часів.) 30 листопада 2017 року. Група: 214 (КН).

Дидактична мета заняття: сформувати навички говоріння, читання та письма на основі мовного матеріалу; закріпити нові лексичні одиниці в мовленні; практикувати повне і точне розуміння інформації, що міститься в тексті; активізувати мовленнєву діяльність.

Освітня мета: розширити знання студентів про апаратне та програмне забезпечення комп’ютера; використання набутих навичок для початку кар’єри «Програміста»; уміння вчитися (працювати зі словниками, онлайн довідниками).

Розвиваюча мета: розвивати у студентів комунікативну активність ( використовуючи ініціативну репліку, правильно і швидко реагувати на репліку співрозмовника та підтримувати бесіду)

Виховна мета: виховувати у студентів самостійність, кмітливість, старанність, наполегливість, бажання творчо працювати та вивчати іноземну мову.

На занятті використовувалися дидактичні засоби та матеріально-технічне забезпечення: підручники, енциклопедичні словники, посібники, он-лайн довідники, аудіозаписи, відеоматеріали, мультимедійний проектор (слайди), роздатковий матеріал.

                                        

Усі відкриті заняття отримали схвальні відгуки  від колег. Відкриті пари обговорено на засіданнях кафедри та затверджено,  як такі,  що проведені на високому методичному та професійному рівні.

Comments are closed