Науково-дослідна діяльність

Назва науково-дослідної роботи факультету іноземних мов, над якою з 2016 до 2020 р. працюватимуть викладачі кафедри іноземних мов для природничих факультетів – «Актуальні проблеми іноземної філології, перекладознавства та методики викладання германських і романських мов»,  номер державної реєстрації – 0116U001434, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Кушнерик В.І. Комплексна наукова тема кафедри:  Лінгво-прагматичні аспекти функціонування лексичних одиниць у германських мовах.

За попередній рік склад кафедри поповнений 5 кандидатами наук (Кушнерюк В.Т., Маковійчук Л.В., Мельничук Н.О., Паров’як І.І., Тоненчук Т.В.). Прилюдний захист кандидатської дисертації Кушнерюк (Дрібнюк) В.Т. за темою «Когнітивно-комунікативна специфіка суб’єктивної модальності в сучасній англійській мові» відбувся 30 червня 2015 року, підтвердження про присвоєння вченого звання кандидата філологічних наук отримано 30 вересня 2015 р., 30 та 31 жовтня успішно проведені захисти кандидатських дисертацій Паровяка І.І. («Експресивний потенціал синтаксичних одиниць у німецькомовному постмодерністському прозовому тексті») і Мельничук Н.О. «Ад’єктивні емосемізми в англійськомовній картині світу: семантичний і словотвірний аспекти». У лютому 2016 обидва здобувачі отримали наукове звання кандидата філологічних наук. Дисертацію Тоненчук Т.В. «Структурно-семантичний ідеографічний та функціональний аспекти соматичних фразологізмів у сучасній англійській мові» захищено 16 травня 2016 р. у спеціалізованій вченій раді К76.051.07 Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Диплом про присвоєння звання «Кандидат філологічних наук» отримано 1 липня 2016 року.

Згідно з планом виконання чергового етапу науково-дослідної роботи кафедри продовжують навчатися та закінчують навчання в аспірантурі Р.І. Мельничук (3-й рік), О.В. Яремчук (соцвідпустка по догляду за дитиною до 3 років).

Доценти кафедри беруть участь у роботі ЕК інших вищих та середніх навчальних закладів: Манютіна О.І. 2012-2013р ЧТЕІ КНТУ, 2014-2015 н.р. – Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу, 2014-2016 р.р. Камянець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, запланована подальша співпраця з ВНЗ України у цьому напрямі.

На кафедрі постійно працює науковий семінар із питань семантики, фоносемантики та когнітивістики під керівництвом доц. Баланюк С.С. Засідання проходять за затвердженим графіком. Перспективні наукові кадри кафедри беруть активну участь у роботі факультетського наукового семінару під керівництвом Задорожної І.П. (2014 – 2015 н.р., Якубовської Н.О. – 2015-2016 н.р.) та університетського докторантського колоквіуму професора     Бехти І. А.  (Паровяк І.І., Коропецька О.І., Шенько М.М. та інші викладачі). Очікується інтенсифікація участі викладачів кафедри в наукових семінарах інших ВНЗ України та Європи.

У рамках методичного напряму роботи триває розробка сучасних освітніх технологій, що враховують особливості підготовки до інструментального володіння іноземною мовою. Викладачі працюють над програмно-методичним забезпеченням дистанційного навчання. Визначено зміст методичної підготовки до міжкультурної комунікації на різних ступенях освіти (починаючи від 1-го курсу і завершуючи магістерськими програмами), підготовлено відповідні типові програми, закінчується робота над оновленням НМК до всіх дисциплін, опрацьовуються методи, прийоми і засоби, які відповідають сучасним соціальним, ментальним особливостям тих, хто навчається на природничих спеціальностях.

 У минулому році викладачі кафедри намагалися якнайповніше втілити набутий досвід викладання іноземної мови й поповнити кафедральну бібліотеку посібниками та методрозробками. За результатом наполегливої праці  студенти природничих спеціальностей забезпечені необхідним навчальним матеріалом, фаховими посібниками та методичними розробками викладачів кафедри: ПМ – Цинтар Н.В. Basic English for Matematicians, КН – Ніжнік Л.І. English and Computer Science, географічний (Select Readings for Geographers) та спеціальність «Туризмознавство» (Hospitality and Tourism) – Манютіна О.І., географія, геодезія, гідроекологія – авторський колектив Бортник С.Б., Коропецька О.І., Яремчук О.В. Geography Studies, екологія – Баланюк С.С., інститут біології, хімії та біоресурсів – Бойко Т.О. Chemistry is My Specialty та ін. Перспективним у методичній роботі залишається розробка підручників з англійської і німецької мов для факультету архітектури, будівництва і прикладного мистецтва, відділення комп’ютерних наук ІФТКН (відповідальна Черепня Ю.В.)

 Особливо актуальне сьогодні впровадження результатів роботи з підготовки магістрів як до вступу в магістратуру, так і до захисту дипломної роботи магістрами іноземною мовою, що активно практикуються викладачами кафедри в останні кілька років. Із цією метою розроблено й опубліковано посібники з практичного курсу перекладу англійської мови для студентів університету (Венкель Т.В., Манютіна О.І. Англійська мова для професійного спрямування, а також для аспірантів і магістрів фізичного та інженерно-технічного відділення ІФТКН, у якому подається сучасний навчальний матеріал на базі текстів передових новітніх технологій (Венкель Т.В. English for Specific Purposes: Engineering and Technology. Баланюк С.С. Physics and Innovation Technologies, Speaking English).

Продовжують активну наукову роботу й доценти кафедри: к.ф.н., доц. Венкель Т.В. (затверджена тема докторської дисертації, прикріплена до кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства, науковий консультант – докт. філол. наук проф. Кушнерик В.І.: здійснює керівництво науковими дослідженнями Тулулюк К., Казимір І., здобувача Запоточної Л.);

Затверджена тема докторської дисертації канд. філол. наук асист. Ковалюком Ю.В. –  прикріплення до кафедри англійської мови, науковий консультант – докт. філол. наук доцент Михайленко В.В. Канд. філол. наук доц. Манютіна О.І. – затверджена тема докторської дисертації, прикріплена до кафедри загального та порівняльного мовознавства, науковий консультант – докт. філол. наук проф. Кушнерик В.І.

На кафедрі іноземних мов для природничих факультетів налагоджена робота зі студентами, щорічно проводиться І етап Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов на загальноуніверситетському та кафедральному рівнях,   відзначаються кращі знавці з німецької й англійської мов.

Comments are closed